Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
 Sponzoi AZ CUP 2011 - Prvn zvod sezny
AZ CUP 2009 | 2010 | 2011
AZ CUP 2011 - Prvn zvod sezny
Prihlen soutcho
24.4.2011   Odpoèinkový den a vyhlášení výsledkù

Prùbìžné výsledky klub

Prùbežné výsledky kombi


Fotky
23.4.2011   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

22.4.2011   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   Fotky II   Fotky III   IGC

21.4.2011   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   Fotky II   IGC

20.4.2011   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


Faráø:
30. 04. 11:22
Diky za opet dokonalou akci! :-)
Bára:
27. 04. 22:25
snaha byla a nakonec po úspìšném tipování hesla foto máte, ale omlouvám se, že jsem nepøipsala heslo hned, neuvìdomila jsem si to (tady ta inteligence chybìla) :)
jiø Y na: musíš vsadit na inteligenci
27. 04. 10:22
a heslo tipnout :-) mùj druhý pokus po heslu zbraslavice byl "azcup" a ten byl úspìšný :D
Zdenìk: Spoleèná fotka..
27. 04. 10:21
nejde vyzvednout..neznám heslo
Pup: Speciální podìkování
27. 04. 00:08
Pøipojuju se k Richardovi, závody byly super a to zdaleka nejen díky poèasí. Co zde myslím ale chybí je speciální podìkování panu MUDr. Davidu Rathovi, který nám ke zdárnému prùbìhu pøispìl ze svého, podle použité formulace nejspíše osobního finanèního fondu. Pane doktore, díky!!! Pokud byste v nìm našel ještì pár zlatek na støedoèeské silnice, naše ponížená vdìènost nebude znát mezí. Hurá, sláva!!!
Mrazik: To Strejda
26. 04. 10:41
Bude Karle...jen je tøeba vydržet...Ruda má obèas trochu delší dodací lhùty
Strejda: spoleèné foto
26. 04. 09:45
Tome, spoleèné foto jste loni dali do dokumentù. Letos tam bude taky?
jiø Y na: kolik višní, tolik tøešní!
26. 04. 07:56
8/8=1, je to jasné!
Richard: Ještì lepší než jsem èekal... :-)
24. 04. 17:34
Velké díky organizátorùm za AZcup 2011 a jen škoda že na další budeme èekat celý rok... Kromì super poèasí a všeobecné pohody na letišti urèitì potìšila i zlepšená nepøerušovaná dodávka el.proudu do kempu a v pohodì fungující net... ;-) Takže pøíštì už jen tu 500km v klubovce... :-) MJ
Jordy: ŠNK a AH
24. 04. 07:38
Jsem Ti Šneku øíkál, že si nemáš dávat kofolu
Hart: diky to Matej
24. 04. 00:00
gracias muchos amigos, su apoyo me hizo muy feliz. A dal jsem si na vás pár paòákù
V.L.K.: gratulace
23. 04. 19:29
Blahopøání klukùm z Jaromìøe a vùbec všem k pìknýmu polítání, nádhera...
...vce na Chatu »

Spoleèné foto

27. 04. 2011, 14:55     Autor: Mrazik

V dokumentech najdete soubor Spoleèné_foto.zip, aby jste ho nemuseli stahovat jinde a s použitím hesla.

A JiøYna je fakt dobrej, že na to pøišel :-)Spoleèné foto od Rudolfa

27. 04. 2011, 22:19     Autor: Bára

Na tomto odkazu http://www.ulozto.cz/8791496/spolecne-foto-zip (heslo: azcup) je možné stáhnout si spoleènou fotku z gridu od našeho Rudolfa :)A ještì je potøeba doplnit...

24. 04. 2011, 15:05     Autor: Mrazik

že pøíští roèník probìhne v termínu 14. - 22. duben 2012.

Termín si poznaète, doma s manželkami a pøítelkynìmi domluvte týdenní propustku a pøijeïte.

Bude tìžké letošní roèník pøekonávat poètem disciplín, ale urèitì máme rezervy v délce tratí :-)

Už  teï se na vás tìšíme!

 Dìkuji všem

24. 04. 2011, 12:25     Autor: Martin M.

závodníkùm za výbornou atmosféru, leteckou i pozemní kázeò, byli jste skvìlí.

Dìkuji všem ve službách a štábu za skvìle odvedenou práci, byli jste výborní.

Pøed závody málokdo vìøil, že poèasí dovolí odlétat 8 disciplín v osmi po sobì jdoucích dnech. Devátá disciplína byla výzvou, kterou jsme zvažovali, protože poèasí by ji zøejmì umožnilo. Nicménì urèitá únava tu byla, vìtšina závodníkù si letìt nepøála. Proto jsem na poslední den soutìžního období vyhlásil odpoèinkový den.

AZ-CUP 2011 je tedy minulostí. Pokud se Vám vážení závodníci cokoli nelíbilo, napište do chatu, abychom se pøíštì polepšili.

Pokud se Vám na AZ-CUPu líbilo, mùžete se svìøit také, bude to pro nás jistá forma odmìny.

Martin Mezera, teï už bývalý øeditel AZ-CUPu 2011

 

 Máme tu konec

24. 04. 2011, 11:57     Autor: Bára

Tak máme po vyhlášení výsledkù. Zaèíná tu vonìt guláš z kuchynì a závodníci zaèínají balit své bílé miláèky, se kterými strávili tento týden mnoho hodin ve vzduchu. Nìjak èasem se mi snad podaøí nìkam hodit fotky z celého týdne v plném rozlišení (zatim se mi moc nedaøí tìch 2,5 giga fotek nìkam uložit), ale doufám, že brzo tu bude odkaz k jejich stažení. Tak se mìjte, na AZ Cupu zase za rok nebo na Republice v kvìtnu, ahoj :)Všechno na zemi,

23. 04. 2011, 17:18     Autor: Martin M.

i OK právì pøistál.

Dnes jedno jediné pole - X u Jihlavy

Pašík už má zlatavou barvu.......

Pøipomínám, že slavnostní vyhlášení výsledkù a odmìnìní vítìzù 3. roèníku AZ-CUPu bude zítra, t.j. v nedìli v 10.00 hodin dopoledne.

Z pochopitelných dùvodù se zde na news do zítøka odmlèujeme, fronty se zaèínají tvoøit...........dnes bylo teplo......

 

 

 KE desátý

23. 04. 2011, 17:02     Autor: Martin M.


MV desátý km

23. 04. 2011, 16:59     Autor: Martin M.


W1 desátý

23. 04. 2011, 16:57     Autor: Martin M.


Chybí zprávy o:

23. 04. 2011, 16:54     Autor: Martin M.

KE,MV,OK,W1Doma

23. 04. 2011, 17:00     Autor: Martin M.

JS,RB,

 Doma, doma

23. 04. 2011, 16:44     Autor: Radka

AW, YA doma, I4, JS desátýPrvní a snad dnes poslední pole

23. 04. 2011, 16:40     Autor: Radka

X sedí u JihlavyDalší doma

23. 04. 2011, 16:39     Autor: Radka

PUP pátý km. IB devátý km.AE, AZ, 66, AWI desátý km. 103 pátý km. OG desátý, TX, ST desátý.DJ pátý.P2 pátý.AH, XC, desátý.GL osmý, XE, 94, LS desátý, S3 pátý, KB, PJ, O2 desátý, ZL osmý, EJ, TW desátý, DD doma. SNK pátý. 22 doma. Red Baroni domaPrvní doma

23. 04. 2011, 16:20     Autor: Radka

JA, Z doma. KG doma. RI, TXI pátý km. Y1 desátý km.ES osmý km, ZB desátý.MJ desátý. LL tøetí km. NX , PX, AJ desátý. KX desátýLetí, letí

23. 04. 2011, 14:08     Autor: Martin M.

  Letìli i všichni místní ze Zbra, na letišti není na zemi jediný vìtroò (tedy - ehm - kromì 2x L 13)

 

 Jsou v luftì..

23. 04. 2011, 13:23     Autor: Bára

Všichni jsou ve vzduchu, odstartovali bez problémù. Dìlají se nám kumuly pøesnì v naplánované trati, takže by to dneska mohlo dopadnout v celku dobøe.Odletová páska pro Kombi otevøena ve 13:25

23. 04. 2011, 13:06     Autor: Bára


Odletová páska pro Klub otevøena ve 13:10

23. 04. 2011, 12:54     Autor: Bára


Start odložen na 12:15

23. 04. 2011, 11:57     Autor: Bára


Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP 2011 - Prvn zvod sezny