Gliding.cz Fórum Počasí   Soutěže 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalendář | CPS
AZ CUP 2009 | 2010 | 2011
AZ CUP 2010 - První závod sezóny
Prihlášení soutěžícího
 


24.4.2010   SoutìžnĂ­ den

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Prùbìžné výsledky

 

Kombinovaná tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Prùbìžné výsledky


  IGC

23.4.2010   SoutìžnĂ­ den

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Kombinovaná tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

22.4.2010   SoutìžnĂ­ den

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Kombinovaná tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


  IGC

21.4.2010   SoutìžnĂ­ den

Klubová tøída:

Nesoutìžní den

Kombinovaná tøída:

Soutìžní den zrušen!!Soutěžní dny »


Hlas lidu (chat)


Strejda: podìkování
27. 04. 08:11
Myslím, že všichni, co jsme tam byli, sdílí mùj názor: Velmi dobøe zorganizovaný závod, pøíjemné prostøedí, bezva vztahy. Díky. Za rok nashle. Karel
Lukáš Hynek: AZ CUP 2011
26. 04. 21:40
Rozhodnì se pøihlásím, veliká spokojenost. Ukecám ještì nìkoho od nás...tak ahoj za rok.
Václav: Nádherný týden
26. 04. 14:23
Díky organizátorùm. Díky Horácovi i Termoskovi, super pøelety s rychlými i tìsnými dokluzy.. A 500 snad pøíštì.. Ahoj za rok.
Richard: AZ CUP 2011
26. 04. 10:11
letos super a už se nemohu doèkat dlašího... :-)
Pepe: Super
26. 04. 09:27
DĂ­ky. Bylo to super. Tak zase za rok.
Uè: AZ cup
25. 04. 22:14
Díky za krásné závody. Vyšlo to bezvadnì. Uè
Hart: to JC
24. 04. 22:06
Už jsem zmìnil nastavení pro stahování letù tak snad to bude OK.
JC: Foto...
23. 04. 17:54
to se snadno øekne, ale fotkyse musí pøesunout na server a upravit. To je ale problém, protože to dìláme pøes vzdálenou plochu a musím taky nìkdy do práce... Chvíli vydržte a my fotky vypublikujeme. Momentálnì má pøednost publikování výsledkù. A potom... :-), kdo tam není, tak pøichází o hodnì :-))
JC: Chlapci z Jaromìøe...
23. 04. 17:52
když budete stahovat lidový krouhaèe v modu nižšího zabezpeèení, tak vám to bude CPSka stále vyhazovat jako nevalidní soubor. Pro CPS a vlastnì i pro soutìže je nutno stahovat krouhaè v modu vyššího zabezpeèení
Ludek: Fotky
23. 04. 13:27
Dnes nám opìt dorazil fotograf, takže veèer budeme publikovat další foto...
Hanka: Rejpal
23. 04. 12:43
Ahoj, v odkazu Úlohy a Výsledky je chyba datumu - 1. soutìžní den už 16.4. ?
Létající Fin: FR na bednì...
22. 04. 21:56
No prosím... Šaman se evidentnì nemýlil... :-D Jen tak dál, Martine a Sašo... Poøád držíme všechny Paleèky...
...více na Chatu »

Spoleèná fotka...

26. 04. 2010, 16:35     Autor: Mrazik

V sekci Dokumenty byly publikovány fotografie ze spoleèného focení pøed poslední disciplínou.

 Vážení pøíznivci výkonného plachtìní...

25. 04. 2010, 09:57     Autor: Pat&Mat

...naposledy se vám hlásíme z kanceláøe Pata a Mata, odkud jsme po celý týden úspìšnì øídili dav vášnivých plachtaøù, øeditele soutìže :-), vojáky, doktora uspávaèe a mnoho dalších.

Ve ètvrtek pøed závodem tady ve Zbraslavicích bylo 6 stupòù, mraky na zemi a lilo. Mnozí propadali skepsi a dìsili se, co tu budem celý týden v takovém poèasí dìlat.

Nakonec se zase ukázalo, že uctívání bohù má smysl, a že obìti, které Termoskovi již léta skládáme, jsou nám  vraceny v podobì pìkného poèasí zrovna když je tøeba.

Dík tedy patøí: Termoskovi, Martinu Mezerovi, Jirkovi Cihláøovi, Horácovi, Patovi ( Lùïa Kluger), vojákùm za volný vzdušný prostor, vlekaøùm, pomocníkùm, barmankám a kuchaøkám, a samozøejmì taky závodníkùm.

Sledujte web...možnost prihlásit se na AZ CUP 2011 ( 16.4. - 23.4.) pøijde brzy.Je po závìreèném ceremoniálu

24. 04. 2010, 23:40     Autor: Martin M.

Všichni zúèastnìní mají své ceny, dìkuji všem závodníkùm za výbornou atmosféru.

Dìkuji štábu a  zbraslavickým aeroklubákùm za pomoc pøi organizaci.

Pokud byly nìjaké nedostatky, prosím napište je do chatu, abychom se z nich pro pøíštì pouèili.

Pokud by byla nìjaká chvála, budeme vdìèni i za ni.

Nashledanou na AZ-CUP 2011.

M.Mezera

 Slavnostní vyhlášení výsledkù AZ-CUP

24. 04. 2010, 20:34     Autor: Martin M.

bude ve 23.00 hodin

 Tak uĹľ nechybĂ­

24. 04. 2010, 18:59     Autor: Martin M.

èekáme polòáky pro stažení dat

pokud se nepodaøí dát všechny soubory dohromady do 20.00 hod., budeme posunovat zaèátek vyhlášení výsledkù

 ChybĂ­ uĹľ jen AJ,NX

24. 04. 2010, 18:19     Autor: Martin M.

A.Netušilová, M.Høivna, oba mají motor

mimo letištì sedí 7 závodníkù, ostatní doma

 

 Pat píše i mluví už jen ve verších.....

24. 04. 2010, 18:05     Autor: Martin M.

FR, ES  pole Hrozetín, SK pole 20.km, PUP a O2 u Vlašimi 

doma LM, JA, 1W, EI, AWi, RI, SI, MJ,AW,SNK,XE,MA, KB,TS,I,JT,HI,AE,  

 Vodouch's day...

24. 04. 2010, 18:00     Autor: Ludìk

Tak podle pøedaných loggerù je Vodouch první, kdo obletìl v klubovce celou tra !!!

A pak Ĺľe to nejde..Na dokluzu

24. 04. 2010, 17:21     Autor: Martin M.

ZB,MV,TXi,I4,

TW 3 km pøed letištìmPrasátko se peèe...

24. 04. 2010, 17:19     Autor: Ludìk

Hola hola plachtaøi,

cože - doletìt se nedaøí?

Naše malé prase peèe se,

dým se roznáší ekologicky po lese.

Prasopek (i obsluha) je v plné zbroji,

organizátor se však (velmi silnì) bojí -

co když ještì nìkdo nedejbože doletí ?

Kdy bude po našem seleti ???????????????

 

 Další info

24. 04. 2010, 16:40     Autor: Martin M.

B3, KE,RB

první pøistání mimo Zbra - 103 na letišti BenešovDoma

24. 04. 2010, 16:19     Autor: Martin M.

GL,Y1,Na trati jako na výprasku - nebo ne ?

24. 04. 2010, 15:56     Autor: Ludìk

Je to neuvìøitelné, skoro všichni letí a Pat nemá v office kromì pití piva co dìlat....

Dnešní starty z pohledu laika pøipomínaly s typickým zbraslavickým rotujícím vìtrem breakdance provádìný jamajskou bøišní taneènicí pod vlivem hašiše.

Národní zábavou se stal rozjezd ve smìru znaènì odlišném od zamýšlené trajektorie vleèného stroje, následovaný pár odskoky pøes terénní muldu, drobným traverzíkem pro kontrolu funkce podvozku a koneènì po odpoutání se orel vzdušný plachtaøský vydal k následnému letu v pøíslušné tøídì a tøeba i po požadované trati...... :)Doma sedĂ­

24. 04. 2010, 15:55     Autor: Martin M.

Z,DDIGC

24. 04. 2010, 14:51     Autor: Ludìk

Prosíme moc všechny, aby nám dodali dnešní IGC co nejrychleji - i když neodešli na tra !!!Odposlechnuto v baru...

24. 04. 2010, 14:44     Autor: Ludìk

Dvì krásné mladé dívky..

Prvni: "Asi dneska pojedeme do pole."

Druhá: "Já nechci, ten kluk z Pøibyslavi už sem jede autem."

První: "Tak já ti Jirku na poli píchnu a bude..."Prùbìžné info

24. 04. 2010, 14:10     Autor: Martin M.

odstartovalo 52 závodníkù, PJ ne, (Jiránek po vèerejším defektu rádia dnes už doma okopává zahrádku)

pak 3 a G3 (Pøibyslavské Vosy) už sedí doma v Pøibyslavi - ráno to hlásili, že na disciplínu nereflektují

56 si dal opakovaný start, ale i podruhé  pøistál

na tra se nevydali a sedí na letišti - JS,LS,LZ,ZVOdstartováno...

24. 04. 2010, 13:08     Autor: Mrazik

...do poslední disciplíny. Odlet otevøen pro KLUB 12:45, pro KOMBI 13:15. Tratì najdete pod odkazem Úlohy a Výsledky.

Z kumulù se postupnì stávají jen mlžinky, dostup zatím cca 1300 m SOL, stoupání 2 m/s. Vìtšina trati tak bude asi v "èisté".

Pøílety oèekáváme lehce po páté. 

Dnes odstartoval Karel E. na svùj vlastní motor. Doufejme, že se mu podaøí vyhnout se všem nástrahám ( TMA) a spokojenì doletí.

Veèer nás èeká bujarý veèírek, na destátou je plánováno vyhlášení vítìzù.Je po brĂ­fingu

24. 04. 2010, 10:17     Autor: Martin M.

11.10 shromáždìní na gridu na skupinové foto

11.30 pøedpoklad prvního vzletuDobré sobotní ráno,

24. 04. 2010, 08:12     Autor: Martin M.

gridy budou otevøeny 09.00-10.45

RWY 33

kombi dozadu

pøedpoklad prvního vzletu 11.15

 Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP 2010 - První závod sezóny