Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014    
AZ CUP - Prvn zvod sezny
TABLO  

Fotky
26.4.2013   Sedmý soutìžní den

KLUB:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

KOMBI:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 25.4.2013   Šestý soutìžní den

KLUB:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

KOMBI:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky24.4.2013   Pátý soutìžní den

KLUB:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

KOMBI:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

VIDEO


Fotky
23.4.2013   Ètvrtý soutìžní den

KLUB:

Soutìžní úloha

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

KOMBI (zrušeno)

Soutìžní úloha

 

VIDEO


Fotky
Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


AhoJ:
27. 04. 12:57
Rakovník!!!
Frièák ml.: Fousíno pìknééé...
26. 04. 13:03
Fousek vèera letìl jak Mirage. ratulace!!! :)
Xeris: Anicka jednicka!
24. 04. 22:10
Jak by to rekl talos, Anfuf je zkratka numero uno! Super super :-) V Hodkovicich nam s prehledem ukazes, jak se na lopatu seda, sikulka!!
1W: BB
24. 04. 18:56
No vidiš... CGèko.
1W: BB
24. 04. 17:57
Bojuj...cca 30 km na dokluz a 1000m to už by mohlo dát...
jiøYna: tracking: EM
24. 04. 14:48
Aktuální pozice EM: otoèil Svìtlou nad Sázavou a fièí pøes Mladou Vožici na západ :)
kubin: sorry
24. 04. 13:55
pøehledl sem zmìnu tratí ;)
Kubin: fous
24. 04. 13:52
asi špatnì nadeklaroval :(, ten bude hledìt až potka ostatní letící opaèným smìrem:D
Toncek: Task znìl jasnì!
24. 04. 13:06
Vyškováci do toho, ale obezøetnì, letíte pøece jen na ten divokej západ! http://www.youtube.com/watch?v=f0v3dxBAew4
: MBoleslav
24. 04. 10:54
Tak Bolesláváci, jedém. Z jistých zadních pozic je potøeba zaútoèit. Jinak držím všem palec.
NZ: Držím palce ...
24. 04. 10:47
...borcum ze Sazený ;)
AhoJ: RakovníK!!!
24. 04. 08:29
:-) Dneska všichni uvidíte jak se lítá v Rakovník!!! :-) 76 !!! 57 !!! HV !!! OG !!! CL !!!76 !!! 57 !!! HV !!! OG !!! CL !!!76 !!! 57 !!! HV !!! OG !!! CL !!! 76 !!! 57 !!! HV !!! OG !!! CL
...vce na Chatu »

A je to tady!!!

04. 09. 2013, 08:59     Autor: TR

Ahoj všem pøíznivcùm dubnového poèasí! :-)

Pište si do svých kalendáøù: AZ CUP 2014 (mimochodem už šestý roèník) bude 17.4.-26.4.2014, tzn. pøíjezd ve støedu 16.4., odjezd pak v nedìli 27.4..

Vezmìte si sebou pomlázku, neb víkend bìhem závodù je velikonoèní! Bude vám tedy staèit je 6 dní dovolené!


Všechny vás srdeènì ze Zbraslavic zdravíme, pøejeme krásný podzim a rychlou zimu a na jaøe navidìnou. A samozøejmì dìkujeme, že nám zachovávate pøízeò!

Váš poøadatel Prvního závodu sezóny
A je tu konec AZ-CUPu 2013

28. 04. 2013, 19:00     Autor: Martin M.

Ve 12.00 probìhlo vyhlášení celkového poøadí a vítìzù v obou tøídách

Ve tøídì klubové:

1. místo Ivan HARAŠTA

2. místo Michal LEŠINGER

3. místo Michal KOÏOUSEK

Ve tøídì kombinované:

1. místo Martin HØIVNA

2. místo Jaroslav TOMAÒA

3. místo Oldøich BARTONÍK

Pátý roèník AZ-CUPu je tedy již minulostí. Poèasí nám dovolilo uskuteènit 7 letových dnù z deseti možných soutìžního období.

Ještì jednou chci podìkovat všem závodníkùm za klid a pohodu, všem smìnám, pomocníkùm, rozhodèím, vlekaøùm a osazenstvu kuchynì chci podìkovat za dobøe odvádìnou práci.

Zvláštní podìkování patøí LSLPS Èáslav, Nám욝 a MACC Praha za bezvadný a vstøícný pøístup k uvolòování vzdušného prostoru pro disciplíny.

Dle vìtšinového názoru a pøání zúèastnìných závodníkù bude AZ-CUP 2014 opìt desetidenní.

Všem vše dobré

Martin Mezera  Hezké sobotní ráno,

27. 04. 2013, 09:17     Autor: Martin M.

Po vyhodnocení pøedpovìdi poèasí ruším dnešní disciplínu pro obì tøídy.

Ukonèení AZ-CUPu 2013 a slavnostní vyhlášení výsledkù probìhne ve 12.00

Pokladna pro vyrovnání úètù bude otevøena 10.00 - 12.00 v kanceláøi AK.Dovalte Luïkovi prosím trackingy..

26. 04. 2013, 18:48     Autor: Bajèa

ASAPPašík bude peèený cca po 19.30

26. 04. 2013, 18:39     Autor: Martin M.

pøicházejte postupnì, a se netvoøí fronta, masíèka je opravdu dost

 Všichni v poøádku doma, kromì

26. 04. 2013, 17:59     Autor: Martin M.

na polích 55,HH,HV,J9,ZL

na letišti Tábor  IIDále pøistávají

26. 04. 2013, 17:53     Autor: Martin M.

JS,CL,CSA,OG,KE,WL,Pøistávají

26. 04. 2013, 16:59     Autor: Martin M.

57,SIK,W8,PUP,F5,JT,N1,YA,KB,DD,RK,SR,M,Ještì než se odeberete k prasopeku..

26. 04. 2013, 17:23     Autor: Bajèa

..tak prosím odevzdejte igc!Také doma

26. 04. 2013, 16:46     Autor: Martin M,

TX,KX,XC,AE,A18,DJ,JJ,LL,GT,X,AK,Doma

26. 04. 2013, 16:37     Autor: Martin M.

LW,OMG,BB,56,T,SK,PJ,RI,76,MA,R3,ST,

pole J9Další doma

26. 04. 2013, 16:20     Autor: Martin M.

FR,ZX,RB,KG,I4,NX,AJ,

pole HVNa dokluzech

26. 04. 2013, 16:02     Autor: Martin M.

EF,LM,L5,FP,TXI,W1

pole HH,ZLDoma klubovky SC, O2 a HC

26. 04. 2013, 15:23     Autor: Martin M.

pravdìpodobnì bez obletu celé tratiOdstartovali jsme!

26. 04. 2013, 13:11     Autor: Bajèa

Tak jsme je všechny v 11:40 vypustili do vzduchu. Mírnì se nám to rozapadá, tak krásné a úžasné jako vèera to asi nebude.. Páska pro klub byla otevøena ve 12:40 a pro kombíky ve 12:58. Prase se už rochní na prasopeku, snad všichni doletí!Hezké páteèní ráno

26. 04. 2013, 07:47     Autor: Martin M.

RWY 33

grid kombi 09.00 - 09.45

brífing 10.00

grid klubovka 10.15 - 11.00

pøedpoklad prvního startu 11.30

Svìtu mír !!!Všichni na zemi

25. 04. 2013, 17:41     Autor: Martin M.

doma 55,S3,56,A18,LW,76,JR,KX,MA,JT,OMG,DJ,MX,CSA

dnes jediné pole  - AH 7 km pøed letištìmDále pøistávají

25. 04. 2013, 17:09     Autor: Martin M.

RB,J9,HC,AS,OG,BB,SK,ZX,FR,HV,SNK,Pøistávají

25. 04. 2013, 16:56     Autor: Martin M.

IMI,WL,SR,SC,KE,AK,HH,I4,F5,W1,L5,RKDalší doma

25. 04. 2013, 16:41     Autor: Martin M.

LM,GT,EM,EM,M,DD,RI,W8,FP,YA,ZL,JJ,HI,JS,X,SIK,TXI,O2,EF,CL,II,PJ,Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny