Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
Pihlen soutcho

13.8.2011 Korigované body Regionù 2011Formát HTML

ZIP soubor XLS formátu12.8.2011 Šestý soutìžní den


IGC   Fotky   Fotky II   Fotky III

KLUB:     Soutìžní úkol

             Oficiální výsledky

             Celkové výsledky

 

KOMBI:  Soutìžní úkol

             Oficiální výsledky

             Celkové výsledky

Star soutin dny »Hlas lidu (chat)


: dobre ranko...
13. 08. 09:04
bude vyhlaseni vitezu a v kolik? Dik
divák:
12. 08. 21:19
Kurna, tolik jsem drzel palce, aby se VOSA podivala senzacne na bednu a nakonec to nevyslo ...ale i tak super vykon!
Frièák:
12. 08. 20:03
Odøééj
JD: mlada,krasna devcata
12. 08. 19:37
natrely jste to uzasne nekterejm starejm pardalum a za to si zaslouzite velikaaaanskouuu gratulaci.Jen tak dal:-)
DCí: to 7F, 1F, BJ
12. 08. 18:19
Gratulace!!!
HT:
12. 08. 17:46
HT není v poli! Je doma .
pøítel: News
12. 08. 17:20
je skuteènì èerstvé.....
Velkej2W: INFO
12. 08. 16:22
Jak to prosím vypadá? Napište nám nìjaké info o poèasí okolo letištì atd. dìkuji
JD: startujou...
12. 08. 14:20
...tak se uvidi,kdo nakonec na ty bedne bude...
?:
12. 08. 14:16
nìjaké aktuality by nebyli? Nebo už všichni chlastáte?


...vce na Chatu »

News

Foto od Franka z 12.8.

15. 08. 2011, 08:32     Autor: kafcak

Už se nám to do odkazù soutìžního dne nevejde, takže foto od Franka z 12.8. ZDE.Stupnì vítìzù

13. 08. 2011, 17:50     Autor: ŠV

Èest a sláva ....ZDE. Nashle v Ji. Howgh....Vítìzové

13. 08. 2011, 15:35     Autor: Ola

Pro úplnost ještì chybí rekapitulovat vítìze a vítìzky:

Klubová tøída:   1. místo: Ondøej Dvoøák, 2. místo: Jan Borùvka, 3. místo: Michal Krupièka

Kombi tøída:      1.místo: Jiøí Kusbach, 2. místo: Jiøí Kupec, 3. místo: Jan Kantor

Poøadí žen:

Klubová tøída:   1. místo: Petra Papežíková, 2. místo: Hana Trešlová, 3.místo: Kateøina Kardosová

Kombi tøída:      1. místo: Jana Trešlová, 2. místo: Dana Nováková

A zbývají vítìzové jednotlivých regionù:

Klubová tøída

Mistr regionu Èechy I - Jan Hlaváèek

Mistr regionu Èechy II - Ondøej Dvoøák

Mistr regionu Morava - Miloš Dedera

Kombi tøída

Mistr regionu Èechy I - Jan Kantor

Mistr regionu Èechy II - Pavel Trojan

Mistr regionu Morava - Jiøí Kusbach

A to je vše pøátelé......

 Je hotovo...

13. 08. 2011, 15:04     Autor: Ola

... v noèních hodinách dorazili poslední polòáci, na které èekaly komisaøky i organizátoøi s vírou, že vyhlásí výsledky ještì veèer. Bohužel i s èasem protestní lhùty by se vyhlášení mnoho lidí nedožiloSmileSmileSmile....Tak se šlo radìji na steaky ... závìreèný veèírek se vydaøil. Výsledky spoèítány, vítìzové vyhlášeni....Všichni zdrávi a bez havárie si užili letošní Mistrovství regionù.... Tak zase nìkdy na vidìnou a na slyšenou v Jihlavì...Nezvìstní nalezeni

12. 08. 2011, 18:05     Autor: Zugour

G sedí v poli u Štok a DD klouže na pátém.

Ulièník DD následnì s prùletem sprchujíce nebohé skládající u penálu,.Závodníci na zemi

12. 08. 2011, 17:40     Autor: Zugour

Chybí už jen DD a G. Zbytek na zemiInvaze

12. 08. 2011, 17:26     Autor: Zugour

Je to tu, padaj na letištì i do polí. Darebáci páchají prùletyVše ve vzduchu

12. 08. 2011, 16:06     Autor: Bára

Všechny jsme úspìšnì vypustili, poèasí vypadá slibnì (je to o hodnì lepší, než se pøedpokládalo). Tratì pro obì tøídy jsme zkrátili z dùvodu plánovaného otevøení pásky až po 15.15h - AAT na 1,5 hodiny.Šetøení místa aneb jak hangárují profíci

12. 08. 2011, 15:20     Autor: Bára

FOTO ZDEPáteèní disciplína

12. 08. 2011, 08:07     Autor: Ola

Po vèerejším velmi optimistickém výhledu poèasí se situace pøes noc opìt zhoršila. Ale nezoufáme a skládáme. Grid na 28, uzavøen v 11:30. Briefing v 10 h. Meteorolog vìøí, že poletíme na západ....Info o Plachtaøské asociaci

11. 08. 2011, 17:53     Autor: Ola

Kdo má zájem se dozvìdìt nìco více o založení a cílech Plachtaøské asociace..... pøijïte dnes v 19 h do hangáru.Dnes rušíme disciplínu

11. 08. 2011, 15:35     Autor: Bára

Po zralé úvaze a neoptimistickém hlášení od chrousta je disciplína nakonec zrušena. Slunce svítí, piloti létají aspoò místnì.. Zítra se poèasí doufejme umoudøí a poletí se, bylo by to pìkné a docela i pøíjemné zakonèení závodù. Jen tak mimochodem, to letošní léto nám dnes v noci vyrobilo teploty okolo 5°CZatím se stále vyèkává, chroust pøed chvíli hlásil metr dolù

11. 08. 2011, 13:54     Autor: Bára


Varianta A

11. 08. 2011, 10:34     Autor: Ola

Na briefingu byly vyhlášeny tratì pro klubovku - polygon 205,7 km, pro kombi - polygon 261,6 km. Asi nás trochu pozlobí inverze a kumuly budou možná jen ojedinìlé. Chrousta vypustíme v 11:30 h. Plánovaný první vzlet je na 12:00 h.

Archiv news »
© Aeroklub Jihlava
Plachtask mistrovstv region