Gliding.cz Frum Poas   Soute 2022: FL2022 & AGP   FL2022 & AGP   Safari  PMCRj  TCup  PPV  WGC HU  JWGC  RP   HOP  WWGC  PMRg  GGP      Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   
AZ CUP - Prvn zvod sezny
22.4.2016  

  IGC

21.4.2016  

  IGC

20.4.2016  

  IGC

18.4.2016  

  IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


fanynka: Edik
22. 04. 19:29
Jsem na tebe hrdá Edo.
Tyna: Burgery v kempu
22. 04. 19:11
Na koho nezbyde prase, stavte se!
:
22. 04. 14:14
A podle satelitu to vypad
Auditor: Odmìna
22. 04. 14:09
F(r)ièáku máš tady pøipravenou èervenou lucernu (jednu už máš na kole). Brambory si na poli vyhrabeš sám ...
Blažena:
22. 04. 01:02
Jindøichu, le!
Karla:
22. 04. 01:00
Fandíme výhradnì Jindøichùm!
malá madla: AFK nové koštì
21. 04. 20:55
...a jak dobøe mete. Jen tak dál bratøe
Mentální coach: Polára
21. 04. 17:39
Fryèáku ... když máš 125 Kg, to neznamená, že budeš nejrychleji na poli.
pilot: Koukám že
21. 04. 15:43
Eda je bourák :-)
fanynka: Eda Vám ještì všem ukáže
21. 04. 14:19
Edíku, le a všem ve mracích øekni, že jsi jen mùj.
Auditor: Hodnocení
21. 04. 08:37
Frièáku, ještì chvíli v tìch výkonech pokraèuj a odevzdáš firemní montérky. I Meresjev by ti natrhnul p.... Dávám ti 2 max 3 dny !!!
Fanda: Éda
21. 04. 08:30
Édo, mìl bys letìt, nebo bude problém. Fanynky jdou po tobì :-))
...vce na Chatu »

Fotky z AZ Cupu

06. 05. 2016, 14:24     Autor: Bajèa

Fotky od Tomáše Žáka z AZ Cupu naleznete ZDE. Dìkujeme! :)Spoleèné foto

25. 04. 2016, 19:53     Autor: Radka

V sekci Dokumenty naleznete zazipované dvì spoleèné fotky od našeho Rudolfa. SmileVyhlášení výsledkù AZCUPu 2016

26. 04. 2016, 17:46     Autor: RadkaTøída Klub

1. místo

Zdenìk Borùvka ml.

AK Jièín

2. místo

Tomáš Suchánek

GAC Benešov

3. místo

David Popovský

AK Rakovník

vitezove klubTøída Kombi

1. místo

Petr Tichý

AK Zbraslavice

2. místo

Petr Stárek

AK Zbraslavice

3. místo

Radek Kuèírek

AK Havlíèkùv Brod

vitezove kombi

Dobré ráno,

23. 04. 2016, 08:23     Autor: Martin M.

Dnes v sobotu 23. dubna bude neletový den

Slavnostní vyhlášení výsledkù a ukonèení AZ-CUPu 2016 probìhne ve 12.00

Pøijïte, prosím, všichni popøát ke slávì vítìzùm a prokázat èest poraženým

Pokladna bude otevøena od 10.00 do 12.00 
Disciplína ve tøídì KLUB je také dnes bodovaná

22. 04. 2016, 23:15     Autor: Martin M.

Prasátko z rožnì komplet snìdené.

Sobota je posledním dnem soutìže, ráno uvidíme, co poèasí.

Nìkteré meteorologické modely hrozí na zítøek odpoledne a veèer snìžením.
Disciplína ve tøídì KOMBI bude dnes bodovaná

22. 04. 2016, 18:58     Autor: Martin M.

Disciplína ve tøídì KLUB bude pravdìpodobnì také bodovaná, ale o prsa....

Musíme poèkat na polní piloty
Chybièka se vloudila

22. 04. 2016, 17:58     Autor: Radim

RZ dnes neletìla. Tím pádem je všechno jak má být. Žádné tøísky, boule ani modøiny. Nìkdo je spokojenej a nìkdo naštvanej. U prasátka ale bude pohoda všeobecná. Pøedpoklad, že slavnost stihnou i polní piloti je.Skuteènost pøedhání myšlenku.

22. 04. 2016, 17:53     Autor: Radim

1W David Mach zapøádá rozhovor s Bájou Moravcovou na poli. Tak nám to ubývá. Poslední letci na trati

22. 04. 2016, 17:49     Autor: Radim

V tomto okamžiku svádí boj na trati ještì 2 aeroplány. 1W David Mach a RZ David Šachl. Držíme palce.Trojlístek na poli

22. 04. 2016, 17:39     Autor: Radim

Trio SP FF BJ (Hruška, Pýcha, Borùvka Zdenìk) roztoèilo svá koleèka v poli u Ledèe nad Sázavou. I sebelepší spolupráce nemusí klapnout na 100%. Poèasí je silnìjší.Další nadìje skonèily v Havlíèkovì Brodì

22. 04. 2016, 17:40     Autor: Radim

STI Suchánek Tomáš a jeho kolega I Bostik Josef pøistáli bezpeènì v Havlíèkovì BrodìStíhaè v poli

22. 04. 2016, 17:25     Autor: Radim

Stíhaè Zip SN zvyklý na jiné rychlosti to nedonesl. Pole 10 km od letištìAni sebevìtší úsilí nebylo korunováno úspìchem

22. 04. 2016, 17:23     Autor: Radim

Jeden ze tøí hrdinù který šel do boje na druhý pokus startovní èíslo 76 David Popovský to podtrhnul na poli u Nové VsiDalší zmaøené nadìje

22. 04. 2016, 17:16     Autor: Radim

SJ Martin Urban konèí disciplínu v Havlíèkovì Brodì.Další políèko

22. 04. 2016, 17:13     Autor: Radim

Nadìjná Bája Moravcová JJ prohrává svùj boj jenom kousíèek od domova. 14 kilometrù jí dìlilo od zasloužené mety.Sázka na tøináctku

22. 04. 2016, 17:04     Autor: Radim

Zatím co se India Golf hlásí na pátém, 12 plachtaøù je stále ještì na trati Dokluzy

22. 04. 2016, 17:02     Autor: Radim

Stoupák u rozhledny v Bohdanèi mnohým zachraòuje body. Horác je zkušenì naviguje.Rekapitulace

22. 04. 2016, 15:35     Autor: Radim

Odstartovalo celkem 71 vìtroòù.
51 klubovek
20 kombíkù
1 pole
3 podnikli druhý pokus (ke dvìma hrdinùm pøibyl ještì Mrazík) 15:20 hod. Zážeh

22. 04. 2016, 15:28     Autor: Radim

Pøed chvilkou došlo zapálení rožnì. Smùlu tak má prasátko, které bude podáváno na veèerní závìreèné párty.První pole

22. 04. 2016, 15:21     Autor: Radim

14:10 hod. podrovnal první závodník na poli u Ledèe nad Sázavou. Svùj boj s pøírodou prohrává AFK Leoš Strnádek. Je to na Èmeláka, takže veèerní prasátko v pohodì stihne.Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny