Gliding.cz Frum Poas   Soute EGC light PPV Tcup PMRG RP JWGC HOP PMCR 13.5 PPJ   Archiv SK CPS
Vstup pro soutc   AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013   
AZ CUP - Prvn zvod sezny

News Archiv
AZ CUP 2013 11. 06. 2012, 08:09 Autor: TR

Ahoj všem, 

rádi bychom vás informovali, že pátý roèník tradièního "Prvního závodu sezóny" probìhne v termínu 20.-27. dubna 2013.

Do diáøù si tedy zapište:   AZ CUP 2013 - pøíjezd 19.4.2013, soutìžní dny 20.-27.4. 2013, odjezdy 28.4.2013 

Všem pøejeme vydaøené letecké léto a už nyní se tìšíme na spoleèné jarní setkání.

Team poøadatelù AZ CUPu :-)

AZ-CUP 2012 je historií 22. 04. 2012, 10:02 Autor: Martin M.

Dobré nedìlní ráno, letištì se probouzí....

Závody v tlakové níži, ale podaøilo se odlétat 5 slušných disciplín. Kdo tu nebyl, neuvìøí.

Dìkuji závodníkùm za úžasnou atmosféru, štábu a pomocníkùm za dobrou práci.

Tak zase za rok na AZ-CUPu 2013

 

Vyhlášení výsledkù AZ-CUPu 2012 21. 04. 2012, 19:40 Autor: Martin M.

se uskuteèní od 21.00 hodin ve velké hospodì

 

 

Spoleèné foto 21. 04. 2012, 19:03 Autor: Bajèa

Dnešní spoleèné fotky od Rudolfa (fotograf ze støechy hangáru) jsou ke stažení v dnešnim soutìžnim dni tj. 21.4. pod "Fotky II" !

Poslední 3 opozdilci také doletìli 21. 04. 2012, 17:20 Autor: Martin M.

Výpoèetní støedisko maká....

Uvidíme, zda se stihne vše  pøipravit na vyhlášení výsledkù, které by mìlo probìhnout dnes veèer. Upøesníme èasovì.

Pokladna pro dorovnání kont za ubytování a vleky bude otevøena od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláøi v 1.patøe

 

 

Po pøistání 21. 04. 2012, 17:15 Autor: Martin M.

P2, KE, NX, JT, PUP, DG,

žádné další pole nehlášeno, tedy zatím  zùstává  5 polí

Nevíme už jen o: DJ, OK, 93

 

  

Také doma 21. 04. 2012, 16:28 Autor: Martin M.

M, XL, I4, S3, L5, DD, SNK, ST, UC, EJ, 66,

Doma 21. 04. 2012, 16:03 Autor: Martin M.

IJ, BB, 76, 1W, AW, R3, ZB, ES, 75

Další doma 21. 04. 2012, 15:51 Autor: Martin M.

XE, XII, HH, FF, OI, X,

Pøistávají a dokluzy hlásí: 21. 04. 2012, 15:43 Autor: Martin M.

O2, ZL, RB, JJ, TX, KX,

Akce spuštìna 21. 04. 2012, 17:40 Autor: Martin M.

Ve tøídì klub se dnes na grid dostavilo 41 závodníkù, ve tøídì kombi 11 závodníkù

První vzlet klubovky byl ve 12.45

Pak jsem odložil vzlety kombi na 13.45, protože cca 20 klubovek mìlo nad zastínìným letištìm problém.

Na letištì sedli a už neletìli LM, 23, FS, 103, opakovaný vzlet si dali 56, DG

Pole hlásí JS, T, ZP, LE, AE

Ostatní letí...

Kombi ve vzduchu, páska otevøena ve 14:10 21. 04. 2012, 13:51 Autor: Bajèa
Klubovka ve vzduchu, páska ve 13:35 21. 04. 2012, 13:18 Autor: Bajèa
Je po briefingu 21. 04. 2012, 10:26 Autor: Martin M.

Staví se gridy, od jihozápadu èekáme okénko,

Hezké sobotní ráno, 21. 04. 2012, 07:56 Autor: Martin M.

den bude snad ještì hezèí...

Briefing v 10.00 hod.

Gridy otevøeny 11.00 - 12.00 hod.

RWY 33

Pøedpoklad prvního vzletu 12.30 hod.

 

 

 

 

Všichni v poøádku na zemi 20. 04. 2012, 15:55 Autor: Martin M.

celkem 15 pøistání mimo LKZB

všichni ostatní doma

prší, prší, hromy, blesky 

 

Doma 20. 04. 2012, 15:15 Autor: Martin M.

TX,LM,AE,XL,I4,CW,LE,L5,93,S3,XE,93,KE,

II sedí v Havl.Brodì

ZL u Jihlavy

JJ u posl.otoèky

P2 10 km pøed letištìm

Doma 20. 04. 2012, 14:56 Autor: Martin M.

EJ,22,201,OK,O2,BB,R3,ZB,ST,76,ES,IJ,OI,

pole hlásí EK,

Doma 20. 04. 2012, 14:45 Autor: Martin M.

NX,SNK,DD,AW,66,DJ,MV,

M sedí v Pøibyslavi

56 sedí v Havl.Brodì,

Další doma 20. 04. 2012, 14:35 Autor: Martin M.

XII,RB,KP,JT,KP,RK,UC,AK,PUP,DG

pole hlásí FS,TW,TO, 

Tak první kombíci doma 20. 04. 2012, 14:17 Autor: Martin M.

KB,KG,KK

pole hlásí HH,1W

Všecko v luftì 20. 04. 2012, 13:43 Autor: Bajèa

Tak máme všecko ve vzduchu, dr. Pohlavson pøistát pro technické potíže, ale dává si hned druhý start. Bublá to krásnì, dneska to budou mít dobrodružný. První rameno maj pøesnì ve smìru k tý nádheøe, co je vidìt na radaru, pak už tomu budou jen utíkat, takže kotvy a pláštìnky v pøípadì nouze s sebou.

Klubovka v luftì, páska otevøena ve 12:46 20. 04. 2012, 20:59 Autor: Bajèa
Kombi ve vzduchu, páska ve 12:02 20. 04. 2012, 12:23 Autor: Bajèa


Pøedpoklad prvního startu v 11.30 20. 04. 2012, 10:35 Autor: M.M.
Tak dneska skládejte.... 20. 04. 2012, 08:22 Autor: Radka

Dobré ráno, tak dnes to zkusíme. Kombíci skládejte hned ráno, GRID pro kombíky bude otevøen 9:00 až 10:00. Kombíci se dnes budou stavìt dopøedu. Klubovka skládá také, její GRID otevøen po brífu 10:00 až 11:00. Plánujeme dvouhodinové AAT, snad se vejdou do èasového intervalu obì tøídy. Bohužel fronta od západu se blíží...

Klubovka celá na zemi, 19. 04. 2012, 16:23 Autor: Martin M.

 jen poslední pole hlásí XL

 

Pøistávají a po pøistání: 19. 04. 2012, 15:51 Autor: Martin M.

23,ES,TW,R3,1W,ZB,XII,KB,IJ,II,T,LE,AJ,FF,93,MV,P2,TO,T,OK,O2,AE,TX,JS,S3,X,JJ,HH,XE,75,ST,LM,RB,KG,LE,

pole hlásí:  ZL, 103, 201

Všechno ve vzduchu 19. 04. 2012, 13:59 Autor: Bajèa

Celá klubovka ve vzduchu plus pár odvážlivcù z kombíkù. Startovalo se z dráhy 15, bojovalo se o nejlepší vleèné. První ptáci by mohli dorazit okolo ètvrt na ètyøi.

Vèerejší dokluz s duáèem 19. 04. 2012, 13:43 Autor: Magnus

Klubovka ve vzduchu, páska otevøena ve 13:43 19. 04. 2012, 13:25 Autor: Bajèa


Máme po briefingu.. 19. 04. 2012, 10:54 Autor: Bajèa

Podle snímkù z družice by se nám sem mìla nasunout menší díra od jihovýchodu. Disciplína vyhlášena jen pro klubovku. Staví se grid na RWY 15.  Pøedpoklad prvního startu ve 12:30.

Zatím to vypadá jen na klubáky 19. 04. 2012, 09:40 Autor: Bajèa

Zatim máme naplánováno pouze pro klubáky, kombíky dneska asi necháme doma. Pro klubáky AAT max. na dvì hodiny, min. 115km.

Dobré ranko... 19. 04. 2012, 07:57 Autor: Radka

Dnes zatím nic neskládat, vyèkáváme na nová info o poèasí. Pøipravte se na rychlou zmìnu situace. Vše bude upøesnìno podle situace na brífu.

Tak pøistáli i Karel a Ondra na letišti, 18. 04. 2012, 18:09 Autor: Martin M.

máme tedy vše na zemi,

pro dnešek konec vysílání v èeském jazyce....

Na dokluzu OK,93, 18. 04. 2012, 17:45 Autor: Martin M.

chybí KE a JS

Na dokluzu 18. 04. 2012, 17:37 Autor: Martin M.

XII

nevíme o: JS,KE,OK,93

Pøistál 18. 04. 2012, 17:28 Autor: Martin M.

RB,22,ZP,

TW sedí 2 km pøed letištìm

Další doma 18. 04. 2012, 17:14 Autor: Martin M.

I4,CW,103,DG,LE,KP,EK,FS

Doma 18. 04. 2012, 16:48 Autor: Martin M.

AW,AE,W1,II,JT,KB,O2,75,ST,DD,PUP,TX,KK,SNK,S3,RK,MV,XE,FF

JJ sedí v Pøibyslavi

KX sedí 6 km pøed letištìm

PJ sedí 10 km.pøed letištìm¨

Mimo LKZB pøistál 18. 04. 2012, 16:27 Autor: Martin M.

56 v Polièce

Doma 18. 04. 2012, 16:26 Autor: Martin M.

R3,BB,KG,76,UC,OI,HH,TO,66,AJ,1W,NX,L5,ZL,

Pøistávají 18. 04. 2012, 16:23 Autor: Martin M.

LM,IJ,X,M,EJ,P2,AK,T,

První doma ES,BB 18. 04. 2012, 15:48 Autor: Martin M.

pøistání mimo LKZB zatím není hlášeno

Vše ve vzduchu až na ... 18. 04. 2012, 16:32 Autor: Radka

Dnes nenastoupili na grid AWI,LS.

Odstartovali na disciplínu skoro do èisté, 23 sedl a už se mu nechce letìt.

Zatím to vypadá docela dobøe, dopoledne chroust Kyzivát hlásil 1250m a až 2 nahoru. Suchánek odstartoval dnes trochu pozdìjc, takže to bude trochu kratší trat¡Smile než vèera. Dnes snad také nebude ve vzdušninì taková zima.

Kombi ve vzduchu, páska ve 13:15 18. 04. 2012, 12:58 Autor: Bajèa


Klubovka v luftì, páska ve 13:00 18. 04. 2012, 12:47 Autor: Bajèa


Zmìna 18. 04. 2012, 09:29 Autor: Bajèa

Horác doporuèuje dát další racing, takže AAT bude asi až zítra. Pro klubáky vyrobíme nìjakejch 250km, pro kombíky asi nìco málo pod tøíkilo.

Polární noc, má zvláštní moc.. 18. 04. 2012, 08:01 Autor: Bajèa

Bré studené ráno! Na dnešek máme už ze vèerejšího veèera pøedbìžnì pøipraveno AAT na východ. Využitelnost dneska vypadá celkem dobøe, jen to možná bude trošku diskutabilnìjší. V noci bylo jasno, dneska se asi poletí v èisté. A ne jako vèera, poøádnì se obleète, je frišno.

Hledá se.. 17. 04. 2012, 18:44 Autor: Bajèa

.. kabel. Na Volkslogger s kulatym konektorem! Pohlavson zaplatí pivem.

Poslední na trati I 4 17. 04. 2012, 18:29 Autor: Martin M.

pøistál na poli 7 km pøed  LKZB, všichni tedy v poøádku na zemi.

Dnes celkem 6 pøistání mimo LKZB.

Další doma 17. 04. 2012, 18:08 Autor: Martin M.

FS,JS,103,L5,XII,X,KE,T,

Doma 17. 04. 2012, 17:37 Autor: Martin M.

KB,KP,JJ,MV,FF,AW,RK,DD,EJ,EK,SNK,LM

Další info 17. 04. 2012, 17:19 Autor: Martin M.

PUP pole u poslední otoèky

ZP,AK,II,ES,76,S3,XE,DG,TX,KK,ST,KX,KG,AWI,HH doma

Doma 17. 04. 2012, 17:03 Autor: Martin M.

M,LE,ZB,W1,DJ,

Další dokluzy 17. 04. 2012, 16:50 Autor: Martin M.

TO,OI,BB,IJ,66,P2,

Další na desátém kilometru 17. 04. 2012, 16:44 Autor: Martin M.

1W, JT,O2,AE,ZL,CW,

Desátý kilometr hlásí 17. 04. 2012, 16:31 Autor: Martin M.

UC,AJ,NX

Další mimo letištì 17. 04. 2012, 16:00 Autor: Martin M.

93 Nová Vèelnice

75 Jihlava

Ostatní letí....

První pøistání mimo letištì 17. 04. 2012, 14:23 Autor: Martin M.

23  ve 14.15 hod. v Jindøichovì Hradci

Všechno ve vzduchu... 17. 04. 2012, 13:38 Autor: Bajèa

Tak obì tøídy odstartovaly bez problémù, jen RB - Rudí Baroni museli pøistát kvùli hlášení Martina Mezery o svíèkové k obìdu.. jen se pøiobléknou a jdou zase do vzduchu.

Kombi ve vzduchu, páska otevøena ve 13:20 17. 04. 2012, 12:59 Autor: Bajèa


Klubovka ve vzduchu, páska otevøena ve 13:00 17. 04. 2012, 12:40 Autor: Bajèa


Dneska bude racing 17. 04. 2012, 08:49 Autor: Bajèa

Takže dneska tøi sta z místa.

Tak jak s dneškem.. 17. 04. 2012, 07:58 Autor: Bajèa

Briefing klasicky v 10:00, dneska už to vypadá optimistiètìjš. Pøipravte se na to pìtikilo, díky vèerejší výpravì do Kácova. Skládejte své bílé miláèky, na grid je tahejte 10:30 do 11:30 na 33.

Team AKMB to dneska vyhrál 16. 04. 2012, 21:08 Autor: Bajèa

Výprava do Kácova byla úspìšná, na prvním otoèném bodu odpadli ti ménì otrlí jedinci výpravy a zbyli v týmu pouze dva èleni a to Boleslavské reprezentace. Po vyèerpávající cestì ve snìhu, dešti a vìtru nakonec cestu zdolali. Krize pøišla pouze na desátém kilometru, kdy zaèali støízlivìt. Celou cestu neúnavnì fotili, fotodokumentaci dodáme.

Oprava Wifi kemp 16. 04. 2012, 14:59 Autor: Radka

WIFI v kempu by mìla fungovat. Pokud by pøesto byly problémy, prosím nahlašte závadu na baru.

Sledujte online tracking na Cpsce! 16. 04. 2012, 11:34 Autor: Bajèa

Vysíláme tým odvážlivcù do Kácova! Jedou zachránit poèasí na AZ Cupu. Repre tým AKMB se rozhodl dobrovolnì se obìtovat.

Prší.. 16. 04. 2012, 07:05 Autor: Bajèa
..podle oèekávání. V pùl šesté sraz u Hph, je domluvena exkurze. Poèítejte i s možností návštìvy pivováru.
Oprava routeru- wifi kemp 15. 04. 2012, 23:12 Autor: radka

Bohužel opraváø na router, na kterém je wifina pro kemp pøijede až mezi 14-15 hod zítra. Takže do té doby nebude fungovat internet v kempu.Frown V pøípadì potøeby použijte wifi ve velké hospodì.

WIFI na Poliklinice 17. 04. 2012, 08:52 Autor: Bajèa

Ještì jedna informace k síti na Poliklinice. Je tam i WIFI s názvem Poliklinika a heslem stejným jako ve velké hopsodì (aeroklub zbraslavice). ;)

Zítøejší program 15. 04. 2012, 19:00 Autor: Bajèa
Sraz v 17:30 u Hph v Kutné Hoøe, je domluvena exkurze. Možná bude dopoledne i návštìva Kácovského pivováru.
Wifi - kemp 15. 04. 2012, 09:08 Autor: Bajèa
Wifi v kempu je již funkèní. Sí je nezabezpeèená. Pokud byste mìli problém se pøipojit, dejte vìdìt.
Briefing zrušen 15. 04. 2012, 08:59 Autor:


Dneska v šedé.. 15. 04. 2012, 07:47 Autor: Bajèa

Tak jsme se do rùžova vyspali do šedivého rána, poprchává.. Dnes se nepoletí, d隝 by nás mìl zaèít poøádnì splachovat odpoledne. Horác morfuje zejtøek, i když to zatím podle flymetu vypadá, že bude stejnì, jako dneska (ne-li hùø). Od úterka to snad pùjde. Zatím si ale musíme zvolit nìjakýho kulturního referenda.

Metodická kontrola dokumentace letadel 14. 04. 2012, 21:06 Autor: Martin M.

probìhne v nedìli  od 09.00 do 14.00 hod.

 

 

 

Wifi v kempu 14. 04. 2012, 19:48 Autor: Bajèa

Do zítøejšího rána nebude fungovat v kempu wifi, kvùli zdroji. Alternativnì mùžete navštívit kamarády na poliklinice nebo v hospodì, tam by pøopojení mìlo fungovat.

Prostory pro LK8000 14. 04. 2012, 18:58 Autor: JC

Po rùzných konzultacích a zkoušení jsme vytvoøili soubor pro LK8000 pro AZCUP, který je plnì funkèní - stáhnìte zde nebo pøes Dokumenty.

Tak jak zítra..? 14. 04. 2012, 18:29 Autor: Bajèa

Zítra se prospíme, najíme a v klidu se v holínkách sejdeme na briefingu v 10:00.. Tøeba se nám nìjaký to okýnko objeví, musíme doufat a morfovat.

Zrušeno... 14. 04. 2012, 13:37 Autor: JC

Pùl druhé rozhodlo a øeditel odpískal dnešní disciplínu. Zítra se asi nepoletí, tak bude potøeba se tìšit na další dny. Piloti vyhnali alespoò pavouky ze svých strojù, Karel Ertl nejen, že rozchodil motor na svém skvìlém stroji, ale podaøilo se i propojit PDA s Colibøíkem...

Chroust v podobì DG 1001 ještì léta ve výši 500m nad terénem, kumul sem tam nìjaký pod totální dekou.

Stavíme gridy 14. 04. 2012, 10:53 Autor: Martin M.

šance na letìní je dle Horáce pesimistická 50:50

Dobré sobotní ráno 14. 04. 2012, 08:10 Autor: Martin M.

Poèasí nejisté, nicménì štìstí pøeje pøípraveným, takže to nachystáme.

Brífing v 10.00 hod.,grid po brífingu.

Martin M.

 

Máme na letišti terminál pro platby kartami, 12. 04. 2012, 13:55 Autor:

takže je možné služby (ubytování, vleky) hradit platební kartou.

Stravování a tekutiny rùzného kalibru a chuti tímto zpùsobem platit  bohužel nelze.

Martin M.

 

 

Quick Briefing 11. 04. 2012, 20:32 Autor: TR

Horácovo nový produkt QUICK BRIEFING... http://flymet.meteopress.cz/quickbreef/lkzb.php


Metodická kontrola kluzákù 09. 04. 2012, 11:04 Autor: Martin M.

Do sekce dokumenty jsem umístil dopis z ÚCL o metodické kontrole kluzákù pøi prezenci AZ-CUPu.

Otevírání brány na LKZB pomocí mobilu 08. 04. 2012, 16:06 Autor: Martin M.

Èísla mobilù závodníkù  jsem uložil do seznamu oprávnìných otevítat si bránu na letištì pomocí GSM klíèe. Od tohoto okamžiku jste sobìstaèní pøi pøíjezdech a dopravì Vašich vozíkù a karavanù.

Dovolím si zopakovat info a zásady pøi otevírání brány:

- vytoèíte èíslo SIM karty GSM klíèe, staèí 2x prozvonit a ZAVÌSIT, èíslo SIM karty brány je 773 579 519

- oboustranné spojení se neuskuteèní, takže nic za "hovor" neplatíte

- otevítejte bránu pouze když pøed ní stojíte a vidíte na ni, že není v èinnosti. Pokud èíslo brány vytoèí nìkdo další bìhem jejího otevítání nebo zavírání, zastaví se její pohyb a teprve na další "zavolání" se dokonèí otevøení èi zavøení. Vaše zdržení... 

- po projetí auta se brána sama zavøe po 30-ti sekundách

Jestliže z vašeho mobilu nebude brána fungovat, zadali jste zøejmì špatné èíslo mobilu do vaší pøihlášky, nebo jste do pøihlášky své tel.èíslo vùbec nevyplnili. Pokud budou potøebovat oprávnìní pro otevírání brány pomocníci a rodinní pøíslušníci, dejte požadavek pøi prezenci.

Martin M.

 

Internet 08. 04. 2012, 09:42 Autor: Martin M.

V ubytovacím pavilonu jsme provedli kabelové rozvody pro internet, protože wifi kvùli hliníkovým obkladùm budovy nefungovala.

V každém pokoji je dvojzásuvka pro Vaše pøipojení.

Pro kemp je samostatná wifi.

Martin M.

Vzdušné prostory 06. 04. 2012, 17:11 Autor: JC

Mrazík vyjednal s vojáky rozdìlení MTMA Èáslav na tøi úseky. Pùvodní MTMA je "oseknuta" o jihozápadní èást, která jde skoro po hranici CTR a dále je prostor ještì zmìnšen o východní èást. Ve vašich zaøízeních tak budete mít tøi prostory - zmenšený pùvodní MTMA, dále MTMA Èáslav Jihozápad a MTMA Èáslav Východ.

V sekci dokumenty je soubor AZCUP12.cub, který by mìl vše obsahovat. Stáhnìte a nainstalujte a pokud bude problém, tak napište, volejte nebo pošlete mail...

A zde je dostupný upøesòující obrázek rozdìleného MTMA Èáslav. Pokud nebude uvedeno na "tasksheetu", že prostory JIHOZAPAD a VYCHOD jsou pro daný den uvolnìny, pak jsou považovany za souèást MTMA Èáslav a nesmí být narušeny. 

Úèast odvolal 30. 03. 2012, 22:16 Autor: Martin M.

Martin Vnouèek, nejistou úèast avízuje David Císaø z pracovních dùvodù.

Takže bereme další dva zájemce, o pøednosti rozhodne poøadí vyplnìné a odeslané pøihlášky od chvíle zveøejnìní této zprávy.

Martin M.

 

Do závodu zbývá 14 dnù.. 29. 03. 2012, 22:45 Autor: JC

Tak pøipravuji poèítadla na závody, aby vše kapalo, jak má, protože vás je letos dost a dost. Jistì už asi víte, s èím na závody pùjdete. Zkontrolujte svoje pøihlášky, zda vše souhlasí. Kdo nezadal imatrikulaci a typ letadla, udìlejte to, co nejdøíve. Všem moc díky.

Úèast odvolali 30. 03. 2012, 22:17 Autor: Martin M.

Jirka Vondráèek a Ludìk Kluger, oba náhradníci Petr Bezdìk a Vráa Šrám tedy mají úèast jistou.

 

 

Náhradníci 14. 03. 2012, 12:50 Autor: Martin M.

Poslední startovné pøišlo od Petra Bezdìka a Vráti Šráma.

Ponechávám je jako náhradníky.

Martin M.

Kapacitní omezení soutìže 08. 03. 2012, 22:32 Autor: Martin M.

Ahoj všichni,

velice nás jako poøadatele tìší velký zájem o úèast na AZ-CUPu 2012. Nicménì v zájmu bezpeènosti, klidu a pohody nemíøíme na nìjaký rekord v poètu závodníkù.

Poradil jsem se jako øeditel sám se sebou a došel jsem k závìru, že kapacitnì mùžeme pøipustit  maximálnì 80 závodníkù. To znamená, že jednaosmdesáté a další  startovné  vracíme a budeme vracet  po pøijetí neprodlenì  zpìt na bankovní úèet odesílatele.

Martin Mezera

Pøihláška na AZ-CUP 29. 02. 2012, 21:18 Autor: Martin M.

Ahoj,

nevím proè, ale pøi pøihlašování soutìžícího pøes gliding.cz nefunguje odeslání pøihlášky.

Vyplnìní a odeslání pøihlášky z  www.azcup.cz

Martin M.

Soubor s otoènými body 26. 02. 2012, 09:16 Autor: TR

V sekci Dokumenty byl pøidán soubor s otoènými body pro AZ CUP 2012 (TP_AZCUP_2012.cup).

Soubor se vzdušným prostorem bude doplnìn ihned po jeho vytvoøení. Zmìny platné pro rok 2012 jsou popsány na stránce Plachtaøské asociace www.czga.info

Po zasedání PK AeÈR, které probìhne 17.3.2012 bude rovnìž zveøejnìn CZIL 2012.

Vaši poøadatelé :-)

 

Ahoj, pøipomínám, 04. 02. 2012, 10:59 Autor: Martin M.

že kapacitní omezení soutìže  dle propozic je maximální poèet 70 kluzákù.

O poøadí - pøednosti pøijatých závodníkù rozhoduje pøihláška akceptovaná v poøadí uhrazení startovného.

Uzávìrka pøihlášek a uhrazení startovného je 15. bøezna 2012.

Na pøijaté startovné + pøípadnì zálohy na služby vystavujeme automaticky daòové nebo zálohové doklady na jméno a adresu v pøihlášce. Kdo budete  chtít vystavit fakturu - daòový nebo zálohový doklad na klub, firmu èi sponzora, avízujte prosím na e-mail poøadatele. 

Svìtu mír !!!

Martin M.

Vítìzem soutìže o první uhrazené startovné 26. 10. 2011, 17:05 Autor: Martin M.

se stává Petr Jiránek !!!

Propozice a selfbriefing 25. 10. 2011, 11:09 Autor: TR

Do složky dokumenty byly pøidány Propozice a prezentace oznaèená jako SELFBRIEFING (jako JPG pro ty, kteøí nemají k dispozici Powerpoint).

Vše stejné jako v roce 2011, vèetnì cen!

 

 

Vítejte! 23. 10. 2011, 16:44 Autor: TR

 

Jak ten èas letí...dalo by se øíct, že to ještì není tak dávno, kdy jsme bìhem osmi dubnových dní mìli šanci odlétat osm pìkných disciplín a už je tu konec sezóny a s ním možnost pøihlásit se na další, tentokrát už ètvrtý roèník Prvního závodu sezóny.

Stránky jsme chtìli oficiálnì spustit až za pár dní, protože mají ještì drobné technické nedostatky, ale protože se nám tu rozmohl takový malý nešvar :-) a nìkteøí netrpìlivci se pøihlašují ještì pøed spuštìním registrace, èiníme tak již nyní.

Pøíslušné dokumenty budou na stránku dodány v prùbìhu nìkolika dní.

Letos jsme se s termínem opìt posunuli trochu dopøedu a tak nám nezbývá než vìøit, že nás Termoska opìt obdaøí pìkným letovým poèasím.

Jelikož se již stalo zvykem, že Poèet soutìžních dní = Poèet disciplín , doporuèujeme všem bìhem zimy pilnì makat na fyzièce a kondici a hlavnì se otužovat.:-)

Vaši poøadatelé :-)

 

 

© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny