Gliding.cz Frum Poas   Soute: AZ Cup  JPJ    Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Ransk pohr 2011
6.8   Neletový den...

Okénko by sice bylo, ale vzhledem k odjezdu úèastníkù žádnej stres. Základny 600 MSL. Špatná dohlednost. Lokální bouøky. To vše pøispìlo k tomu že NELETÍME.

Pozdìji pøiložíme foto z vyhlášení.


Fotky
5.8   Letíme??? ... Zrušeno!

Klubovka: AAT 99-161km (Na 1:45hod.) .... Zrušeno!

Orlíci: Zrušeno!4.8   Neletový den...

Fotky
3.8   Letíme!!!

Klubovka: AAT 133-283km (Na 2:30hod.)

Orlíci: AAT 85-173km (Na 2 hod.)


Fotky   IGC

2.8.   Letíme!!!

Klubovka: 147km

Orlíci: 117km

Bohužel jsme zùstali trochu pøi zemi, což mne mrzí.

Mrknìte alespoò na foteèky z letového dne... :)


Fotky   Fotky II   IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


Dvojnulka: Závìr
07. 08. 19:17
Teda fakt pìkná fotka... :-)
Gregory: RP 2012
07. 08. 13:21
T -357 dní Odpoèítávání zaèalo.
Iro: Dneska jsem vám zavidìl...
05. 08. 19:51
...na tohle jsem koukal skoro pøes pùl Evropy, tohle je asi v pùli cesty mezi Vídní a Prahou: http://www.lkra.cz/foto/Popcorn.jpg Ale v Praze už mi bylo jasný, že dál na severozápad špatný... :-( Držím palce na zítra!
Salátek: Vykroucenino do toho!
05. 08. 11:12
Všichni homosexuálové fandí Zdeòkovi Paøízkù :-) :-*
CSAT: Zdenìèku do toho
04. 08. 21:36
Celé ÈSAT drží palce Zdeòku Paøízkovi.
Eva: Paøez pøidej:
03. 08. 22:26
Držíme ti palce!!! Klára, Kuba a všichni Paøezovi
katka: cesta busem
03. 08. 15:38
2 era spatrena v termice kousek od Velemina!!! :-)
katka: cesta busem
03. 08. 15:37
2 era spatrena v termice kousek od Velemina!!! :-)
TWIX: Tak hele! :D
03. 08. 13:14
Lisec a Støíž slušný :) Pro jistotu jsem Vám vèera poslal Kissáka ;) Jirko! Trochu pøitlaè, a nedìláš ostudu!
Tonda T.: Pro komisaøe.
03. 08. 09:49
Smazány výsledky ze vèerejška. Musí se dnes v cucu pøidat soutìžní den a pracovat s ním. Vèerejšek vrátit do pùvodního stavu! Mùj tel: 725204688, klidnì zavolej.
Tonda T.: Dobøe farma
03. 08. 09:18
Burdýšku, výborný zaèátek. Tak dnes držím palce pøi útoku smìrem vzhùru. To bude asi osobním Krèínským vlekaøem . Kluci, užijte si to.
JetCat (PC): Lisoòi (36)
02. 08. 22:36
koukej tlaèit, ta Vosa je seštelovaná jenom na vítìzství :)
...vce na Chatu »

RP2011 konèí...

07. 08. 2011, 17:19     Autor: Øeditel

Tak RP2011 je minulostí. Krátká a struèná rekapitulace? Mohlo to být horší, ale také lepší. Bohužel se letìlo bìhem týdne jen 2x což je v historii RP nejhorší výsledek. Mne osobnì to moc mrzí. Nicménì vše probìhlo v klidu a bez úhony. Pposlední sluneèný den na závìr vykouzlil na tváøích úsmìvy a všichni jsou snad trošku spokojeni...

Tìšíme se na Vás zase za rok.... a doufejme že "...poruèíme vìtru dešti..."

Louèím se s Vámi.
Øeditel - Rosa Friè

Závìr RP2011Slavnostní ukonèení

06. 08. 2011, 15:18     Autor: Øeditel

Tak bohužel ani dnes letovì... V 17:00 pøed H4 tedy slavnostnì zakonèíme a zaèneme házet maso na gril.Lokální bouøky

05. 08. 2011, 15:11     Autor: Øeditel

Hasièské cvièení dokonáno. Klubovka zrušeno. Trochu jsme mokøí, ale letadla v hangáru uklizena právì pøed Bouøkou.Stavíme grid!

05. 08. 2011, 11:25     Autor: Øeditel

Ne...nejsem blázen. :)Je po briefingu...

04. 08. 2011, 11:08     Autor: Øeditel

Neletový den... Zítra je malinkatá možnost okénka tak budeme doufat.Foteèky

04. 08. 2011, 09:57     Autor: Øeditel

Pøidány foteèky z druhého letového dne. :)Všechno uklizeno.

03. 08. 2011, 20:22     Autor: Øeditel

Všechno doma... Chybí poslední kousky igc a jde se na pivko.Poslední závodník!

03. 08. 2011, 17:35     Autor: Øeditel

Poslední závodník o kterém nevíme je H1, který opakoval vzlet pro poruchu loggeru.S1 po vìtru

03. 08. 2011, 17:34


51 po prùletu.

03. 08. 2011, 17:24


4 ka na 10tém!!! :)

03. 08. 2011, 17:21


36 a C2 na pátém...

03. 08. 2011, 17:19


I9 doma...

03. 08. 2011, 17:17


94 volá že..

03. 08. 2011, 17:16

...je na 10tém km.65, FR, 36V, PI, TZ, UP,59

03. 08. 2011, 17:15     Autor: Øeditel

...všichni doma93 po vìtru

03. 08. 2011, 16:57


ST na 8km

03. 08. 2011, 16:49     Autor: Øeditel


64 taky doma...

03. 08. 2011, 16:48


MC prùletem kolem vìže...

03. 08. 2011, 16:42     Autor: Øeditel

Pfííí.. Bohužel špatnì nastaven foák. :(TI doma!!!

03. 08. 2011, 16:37

Druhý orlík doma!!! :)Archiv news »
© AK Ran
Ransk pohr 2011