Gliding.cz Frum Poas   Soute: WWGC Pribina FCC AZ Cup JPJ Fatraglide Sariscup PMR Safari FL2020&AGP TCup PMRg PMCRj GGP   Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS

23.7.2011 Šestý soutìžní den


IGC   Fotky   Fotky II

Soutìžní tra:           Junioøi
                              Akademici
                              Pohár Josefa Sodomky

Oficiální výsledky:     Junioøi
                              Akademici
                              Pohár Josefa Sodomky

Celkové výsledky:     Junioøi
                              Akademici
                              Pohár Josefa Sodomky22.7.2011 Soutìžní den zrušen

Star soutn dny »Hlas lidu (chat)


Tonda T.: Fotky.
11. 08. 10:15
Koneènì jsem pøidal fotky nejen z létání, ale i z výletù. http://cirrus.rajce.idnes.cz/ Byli jste perfektní.
Hromajz: Trailer
25. 07. 14:26
Odkaz na trailer: http://vimeo.com/26860600
Hromajz: 2 Johney
25. 07. 14:25
Teï ho tam uploaduju znova.. v noci se mnì to nìjak seklo (report je nejvìtší), a pak jsem spíš øešil uploadování traileru na rùzné servery. Na file manageru mi to píše, že by to mìlo být kolem 17:30 :-)
Johney: 2 Hromajz
25. 07. 13:37
Nerad bych vypadal jako hnidopich, ale buï neumim hledat a nebo tam na tom uložtu chybí 3tí videoreport...
Hromajz: Videa
24. 07. 22:34
Zdravím :-) všechny reporty z pmèrj jsou na www.uloz.to -> do hledání dejte "pmèrj" a urèitì vám je to najde :-) Už dìlám na traileru na hlavní velké video, které se s Hrušákem pokusíme nastøihat v týdnu od 9.8. :-)
BJ: 2Pepe:
24. 07. 15:02
co tøeba pøíští rok republiku, nebo regiony.. :)
bobr: foto
24. 07. 09:58
nebylo by nejake foto z vyhlaseni?.-)
Z: P2
23. 07. 19:47
... když VY víte o všech, proè se o to nepodìlíte? Kde je P2?
FF: Zprávy z pole
23. 07. 15:42
po pùlhodinovém hledání piloáku, který jsem zloztí zahodil, jsem objevil akrobat centrum Aleše Valenty. Nechápu, proè jsme jezdili na nìjaký debilní tvrze :-)
..jarouš: držím..
23. 07. 14:18
.. palce bejci a bejèky.


...vce na Chatu »

News

Fotky

28. 07. 2011, 23:44     Autor: Bára

Ahoj všichni!

Tak se mi zázrakem zaèalo daøit uploadování fotek z celých závodù na web. Je to po dnech, když si na Uložto zadáte pmcrj, tak to tam urèitì objevíte. Zatím to tam není všechno, ale èasem se mi tam snad podaøí dotlaèit i zbytek.

Mìjte se a a vám to lítá, na pøíštích juniorkách (doufám) ahoj!Dobojováno...

24. 07. 2011, 13:14     Autor: Pepe

Vèera bylo "boží okénko", takže nám poèasí umožnilo odlétat bodovanou disciplínu a tím máme mistrovství platné. Veèer pøed pùlnocí jsme oficiálnì ukonèili závody a vyhlásili vítìze. Pøestože už dost závodníkù bylo v tu dobu na cestì domù, tak úèast byla slušná. Letos nám na závodech nepøálo poèasí, bylo to velmi složité. Letìli jsme celkem 6x, 2x jsme mìli hasièské cvièení. Mnoho závodníkù si odlétalo osobní rekordy - pøelety 300 a 400km a získalo první zkušenosti se soutìžním plachtìním. Závodníci létali disciplinovanì, dodržovali dohodnutá pravidla a bìhem soutìže nedošlo k žádnému poškození kluzáku a všichni snad v pohodì dorazí domù. Když jsme nelétali, jezdili jsme na výlety a snažili se vymýšlet i jinou neletovou èinnost - díky Vojtovi Hájkovi za pøednášky.

Pøehled vítìzù:

Mistrovství republiky juniorù:

1. Matìj Uhlík, AK Plzeò Letkov

2. Petra Papežíková, AK Holešov

3. Martin Zahálka, AK Staòkov

 

Mistrovství akademikù:

1. Martin Zahálka, AK Staòkov

2. Pavel Trybenekr, AK Hoøice

3. Martin Piskáèek, AK Beroun

Pohár Josefa Sodomky 2011

1. Petr Šafáø, AK Ústí nad Orlicí

2. Ota Vavøín, AK Vysoké Mýto

3. Roman Stoklasa, AK Brno Medlánky

 

Po vyhlášení následovalo celkem oèekávané vhození Matìje Uhlíka a mì do bazénu - voda tentokrát byla opravdu studená :-)

Fotky z vyhlášení budou ještì publikovány. Informace se zde objeví.

 

Dìkuji Jirkovi Cihláøovi a Markýzovi za pomoc s rozbìhem soutìžního webu. Dìkuji všem, kteøí mì letos pomáhali s organizací, obsluze baru a hlavnì závodníkùm za vynikající atmosféru i v neletových dnech!

Sedím na briefingroom, je tu mrtvo, v kempu jen fleky po stanech, velký cirkus odjel...

Tak nashledanou na závodech zase nìkdy v Mejtì !

 Vyhlášení

23. 07. 2011, 21:06     Autor: Bára

Dorazily nám poslední IGC, výhlášení bude nakonec ve 23:40 u báru v hangáru.Vyhlášení odkládáme na 23,00h

23. 07. 2011, 19:36     Autor: Pepe

Ještì èekáme na dva záznamy.Právì byly publikovány neoficiální výsledky Poháru J. Sodomky

23. 07. 2011, 17:52     Autor: Buroš


Rozhodèí pilnì pracují

23. 07. 2011, 17:29     Autor: Pepe

buïte prosím v hotovosti na vyhlášení ve 22hod. Po vyhodnocení všech záznamù a vydání neoficiálních výsledkù budeme držet 3hodinovou lhùtu pro vydání oficiálních výsledkù. Je pravdìpodobné, že èas vyhlášení bude ještì posunut, sledujte News.Very preliminary results

23. 07. 2011, 17:26     Autor: Buroš

visí na soaringspotu, èekáme už jen na polaøeVíme o všech. Závodníci noste IGC záznamy, a je to do veèera hotový!

23. 07. 2011, 16:04     Autor: Buroš


PG bohužel taky pole, u Damníkova

23. 07. 2011, 16:02     Autor: Buroš


letí už jen PG

23. 07. 2011, 15:59     Autor: Buroš


Y na desátém, proklouzla opaèným smìrem :-))

23. 07. 2011, 15:52     Autor: Buroš


OK doma, proklouzla

23. 07. 2011, 15:50     Autor: Buroš


G6 pole, chybí už jen PG

23. 07. 2011, 15:50     Autor: Buroš


Podle trackingu MI dobojoval do pole u Opatova, èekáme na tel

23. 07. 2011, 15:48     Autor: Buroš
Archiv news »
© AK Vysok Mto
Plachtask mistrovstv R junior