Gliding.cz Frum Poas   Soute: AZ Cup    Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS

News Archiv
SAFARI 2012 05. 04. 2012, 23:09 Autor: JIRKA PEŠTA

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT VŠECHNY SOUTÌŽICHTIVÉ, ŽE STRÁNKY SAFARI 2012 BYLY SPUŠTÌNY.

http://www.gliding.cz/souteze/2012/safari/

FoTky ze závìreèného ceremoniálu 19. 07. 2011, 16:30 Autor: Velkej

Ahoj všem.

Dìkuji za fotky ze závereèného ceremoniálu. Mì se stala taková nepøíjemná vìc, vybila se mi baterka ve foáku. :-D Takže ode mì jsou tam jen 2. Pøeji hezkou podívanou.   >ZDE<

vyhlášení výsledkù 17. 07. 2011, 07:45 Autor: Jirka Pešta

Vyhlášení výsledkù PMÈR D a POHÁRU SAFARI probìhne v prostorách hangáru 1 v 10:30. Pro všechny uèastníky je pøipravena malá pozornost.....

OK... 16. 07. 2011, 18:45 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Všichni doma, nyní v 18:43 pøilétl poslední kluzák AJ. Tak dnes byl sice závìreèný, za to však veleúspìšný plachtaøský den. Budeme se tìšit na výsledky, ale ještì pøed tím si dáme raut. Všem závodníkùm a dalšímu personálu pøejeme dobrou chu.

Dnes... 16. 07. 2011, 17:21 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

první outlanding mi dává C1, která sedí v Hronovì na letišti. Dále pøilétá 54. V tom shonu mi nìjak vypadl MP, který také pøilétl v balíku s ostatními. Zatím nemáme zpráv o 77, která si dala druhý (pomìrnì pozdní) start na disciplínu. Také nemáme zpráv o AJ a PW.

Další ... 16. 07. 2011, 16:42 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

jsou na dokluzu. Patøí mezi nì K1, F, 1W, W4, MJ, SB a hlásí se další a další. To je ale smrš, vìtšina pøilétá v krátkých intervalech za sebou. Jde o AC, L1, X, N, IZZ, II, 103, R9, IH, KA, III, Y5, DJ, TT, C5, DG, DC a ML,

V èase... 16. 07. 2011, 15:46 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

15:37 pøilétá E7. Desátý kilometr mi dává FT a dále za ním pøilétají KE, R, 2W a 5.

První... 16. 07. 2011, 15:33 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

kdo se hlásí na desátem kilometru je U2 v 15:17 hodin pøílétá, je tady však brzy. Páska byla otevøena v 12:58 hodin a èas na trati byl stanoven na dvì a pùl hodiny. Pøi optimální volbì by nemìl pøiletìt døíve jak v 15:28 hodin. Co se týká volné, ta mìla pásku otevøenu pøesnì ve 12:33 hodin a èas na trati stanoven na 3:00 hodin. Zatím nikdo další. 

FoTo 19. 07. 2011, 16:30 Autor: Velkej

TADY nebo jako tradiènì v pravém sloupci SOUTÌŽNÍHO DNE

V 11:45 hodin... 16. 07. 2011, 13:19 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

jsme zahájili starty na dnešní disciplínu. Pøíliš to "neodsejpalo", dnes jsme mìli pouze 5 vleèných, takže to trvalo více jak hodinu než jsme je dostali všechny do vzduchu. Druhý start si dala pouze III, jinak nikdo. Startovní páska pro duo otevøena ve 12:58 hodin, pro volnou nìjak po pùle, pøesnì už nevím. Poèasí pohledem z vìže opravdu luxus, kumuly s rovnýma tmavýma základnama na všechny svìtové strany. Vítr do 2 m/s z 230 st.

Odstartoval... 16. 07. 2011, 11:33 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

kontrolní chroust, hlásí stoupání okolo 1,5 m/s, základny v 1100 m asi na "Emila". Startuje i Jana Vepøeková - øeditelka a záhy rozhoduje o odložení startu na 11:45 hodin.  

Briefing.. 16. 07. 2011, 11:17 Autor: Dvùr info - 119,65 - 100linda

Konstatováno, že vèerejší poèasí nevyšlo, Dneska krásnì, teplo, oèekávaná teplota u nás cca 24 st. C, vítr v rozumných mezích, charismatickobiomononukleární index na pøijatelné hodnotì 4,5489, index praní prádla na 5. Vyhlášeny tratì s dokluzy od severovýchodu. Startujeme v 11:30 hodin místního èasu. A co se bude dít dál? V 19:30 hodin bude k dispozici obèerstvení v podobì rautu - šunka od kosti, grilovaná køidélka, zelenina atd. vèetnì dvou sudù sponzorsky darovaného piva. Kdo tedy nebude do této doby zpìt má smùlu.  

16.7.2011 16. 07. 2011, 09:46 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Od 8:30 hodin otevøen grid na RWY 280. Briefing na 10:00 hodin. U rozhodèích jsem vidìl nìjaké dlouhé èáry v "síjùèku" :-)  , tak se necháme pøekvapit. Má to však své opodstatnìní, èím víc lidí bude na poli, tím ménì jich pak bude u veèerního rautu :-)

Dnes již poslední... 15. 07. 2011, 15:44 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

info. Tak C1, kterou jsme postrádali nám nìjak proklouzla skrze prsty, je doma. 103 stále ještì letí, údajnì to má na dokluz domù. Jestli dala oblet zatím není potvrzeno. V každém pøípadì se však dnes nepodaøilo odletìt další disciplínu. Uvidíme jak to bude vypadat zítra. Podle informace meteorologù by mìl zítøek být letovìjší než dnešek.

Další... 15. 07. 2011, 15:16 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

baterie informací. Na letištì dále pøiletìli X, FT, KA, PW, R9, IH, TT, L1, DG, K1 a MJ. Také se mi hlásila C5, po návratu z tratì, a že je v cca 900 m nad letištìm, tj. doma. Rekapitulací zjišuji, že doposud nevím o 103 a C1.

Rekapitulace... 15. 07. 2011, 14:16 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Neodstartovali 93, 2W, AJ, DC, DJ, III, IZZ, K2, KP, ML, U2 a VI. Odstartovali a pøistáli doma bez oblatu tratì 77, AC, E7, F, RD, SB a Y5. Outlanding mi dali 5 na poli u Štikova, 1W letištì Choteè, KE a MP letištì Vrchlabí, R letištì Choteè. Dále na letištì pøistávají W4, N, 54 a II.

Plánovaný... 15. 07. 2011, 13:39 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

start ve 12:00 hodin jsme dodrželi, spousta pilotù svùj start nejen odložila, ale ani neodstartovala, nìkteøí odešli na tra, nìkteøí se již vrátili, zatím mi však nikdo nedával outlanding. K tomu, abych mohl uveøejnit kdo odstartoval, neodstartoval, vrátil se apod. musím provést rekapitulaci s rozhodèími, tedy posléze :-) Co se týká poèasí, stoupáky byly, ale od západu se nasunula vysoká oblaènost, která to celé zastínila a nyní odhaduji, že termika zde u nás je utlumena a spíše doznívá.

Briefing... 15. 07. 2011, 10:43 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Starty plánovány na 12:00 hodin, kontrolním chroustem dnes Milan Meisner Oèekáváme plachtaøsky pøíznivé poèasí, se základnami ve výšce okolo 1500 - 1900 QNH. Jediné co nás bude po celý den sužovat je silný vítr.

15.7.2011 15. 07. 2011, 09:23 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Grid otevøen v 8:30 hodin, RWY 280, briefing v 10:00 hodin.

Safari zrušeno 14. 07. 2011, 12:33 Autor: Ladislav Zejda
14.7.2011 - Safari zatím vyèkává 14. 07. 2011, 11:49 Autor: Ladislav Zejda

Na briefingu byl pro dvousedadlovky vyhlášen neletový den, jednosedadlovky budou vyèkávat do 12:30.

13.7.2011 - neletovo :-( 13. 07. 2011, 09:32 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda
Posledním... 12. 07. 2011, 19:17 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

koho stále nemáme, nehlásí se, na telefonu má schránku je C5. Tak už o nìm víme, sedí na letišti v Novém Mìstì. To je z dnešního zpravodajství vše, máme za sebou krásný letový den a další platnou disciplínu. Tak zase zítra...

Postupnì... 12. 07. 2011, 18:30 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

pøilétají i další F, R9, 93, 54, 2W, AJ, M. S Láïou Zejdou bilancujeme a zjišuji, že pøilétlo i N a to v èase pøíletu s K1 a K2. Jinak nám zatím chybí C1, C5, DC, II, KE, MJ, RD a TT. Tak C1 a TT je doma, MJ je na poli, jede pro nìho tranïák. Dále pøilétá KE, II a DC. Schází tedy už jen C5.

Další várka... 12. 07. 2011, 16:31 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

informací. Piølétá AC, 103, DJ, L1, X, 1W, IZZ, III, K2, K1, KA, SB, IH, Y5 a FT.  

První jsou doma..... 12. 07. 2011, 15:43 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

jde o W4, U2, DG, PW, MP, R, 5, E7 a KP.

Nevídaný.... 12. 07. 2011, 14:53 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

klid v éteru, na obloze, na letišti, nedìje se vùbec nic, nikdo nepøilétá, neodlétá, nekrachuje. Èekáme na první pøílety, to poèasí se ze zemì jeví opravdu exkluzivní. Na všechny strany od nás jsou kumuly s rovnýma tmavýma základnama, vítr jen nevýrazný ze 130 st. do 2 m/s. Ha... tak jsem to zakøikl, právì mi dává outlanding 77, která sedí pod Troskami u Turnova.

Bìhem... 12. 07. 2011, 13:29 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

52 minut jsme dostali do vzduchu všechny vìtronì. Nikdo si nedal opakovaný vzlet, poèasí vypadá ze zemì opravdu skvìle i vlekaøi hlásí, že jim stoupáky rvaly knipl z rukou.

FoTo 12. 07. 2011, 13:14 Autor: Velkej

Pøed malou chvílí byly pøidány fotografie z dnešních vzletù na dráze 10.

Starty... 12. 07. 2011, 11:27 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

odloženy na 11:45 hodin, vypuštìn kontrolní chroust - MIlan Meisner, zatím ve vleku.

Briefing... 12. 07. 2011, 11:00 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Vyhlášeni vítìzové druhého soutìžního dne ve tøídì duo DG - bratøi Kuncové :-), ve volné MJ Z. Oborowski. Vítìzové 3. soutìžního dne vyhlášeni pouze pro tøídu duo a jsou jimi L1 - pánové Šimon a Berger. Jinak standardnì nás meteorolog "varoval" pøed poèasím se stoupáky nesmírných rozmìrù a obrovské síly :-) Následnì vyhlášeny tratì. Pro duo tøídu varianta A = 225 km, pøièemž z fóra zaznìlo ....a ještì nám øekni tu o Karkulce... jinak B varianta je 146 km. Volná má pro A variantu 303 km a pro B variantu 245 km. Plánované starty na disciplínu v 11:30 hodin

12.7.2011 12. 07. 2011, 09:53 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Probouzíme se do modravé oblohy, stavíme grid na 10 a briefing je plánován na 10:00 hodin.

MRTVO 11. 07. 2011, 15:17 Autor: Velkej

Na letišti ja jako po vymøení. Pohybuje se tu jen pár místních, kteøí pracují na technice. Ze závodníkù jsem potkal jen Tondu Brunu a Jirku Bastla, kteøí se pravdìpodobnì chystají ladit krásnou orchidej ASH-25. S øeditelkou jsem se potkal jen ve dveøích pøièemž pravila:"Je tady mrtvo, jedu domu". V nárazech fouká až 10m/s a na nebi jsou jakési cumulky, nicménì dost nízko a pìknì støapatý.

11. 7. Neletový den 11. 07. 2011, 08:44 Autor: Ladislav Zejda

Podle pøedpovìdi se sice okénko udìlá, nicménì bude krátké a pak pøijde další balík oblaènosti. Dnešek je tedy vyhlášen jako neletový den. Briefing se dnes konat nebude.

FoTo 10. 07. 2011, 19:20 Autor: Velkej

Byly zveøejnìny fotky z dnešních PØÍLETÙ .

Poslední... 10. 07. 2011, 18:51 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

o kom nemáme zpráv je 1W. C5 právì pøilétá a RD dává pole se souøadnicemi, letí pro nìj Brigadýr. A nyní dostávám SMSku, že 1W sedí v Hoøicích. A je to, máme další letový den za sebou a tøetí bodovanou disciplínu. Tak snad zase zítra, i když meteorologové v tomto pøípadì nejsou pøíliš optimistiètí. Üdajnì pøíjdou další bouøky, jako byla ta dnešní v noci. Ta opravdu stála za to... :-)

Již budeme... 10. 07. 2011, 18:25 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

pomalu bilancovat. Ještì se dozvídám o PW, který sedí v Hoøicích. Tak koho ještì nemáme? Nemáme C5, 1W a RD.

No a ... 10. 07. 2011, 17:51 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

pøilétají i další, R9, N, Y5, DJ, 103, FT sedí v Nové Pace a žádá Brigadýra. Pøilétá 5, X, KE. II sefí na letišti v Hoøicích, E7 na poli v Hoøenicích, AJ dává pole a souøadnice. Dále pøilétá MP, DG a K1.

 

Mezi prvními... 10. 07. 2011, 17:00 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

pøilétá C1, ale tak nìjak v tichosti bez prùletu, takže odhaduji, že nebude po obletu. Další pøilétá 2W a to již je s vyšším prùletem. Dalším je KA, 10 km mi dává R, který následnì svùj let zakonèuje efektním prùletem na dráhou. A máme tu další, 54, AC, IH, L1, W4, SB, MJ, IZZ, U2 a 93.

Jo a taky... 10. 07. 2011, 16:12 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

startovní znak VI vùbec neodstartoval. Jinak v éteru klid, žádný kluzák v dohledu, všichni na trati.

FoTo 10. 07. 2011, 16:09 Autor: Velkej

Tak dnes jsem se pokusil vyfotit nìco z Brigadýra. Bohužel mnoho fotek se nepovedlo. Do galerie jsem pár tìch povedených dal. Pøeji hezkou podívanou a nezlobte se, že té dokumentace dnes není mnoho. fotky

Ve 13:15 hodin... 10. 07. 2011, 15:14 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

jsme pustili starty, prakticky do hodiny byly všechny kluzáky v luftì :-) Opakovaný start si dala 77, ML, C5, RD a F. Pøistál rovnìž DC a KP a zatím to na druhý start nevypadá. Volá mi TT, že sedí v poli a už pro nìho jede pozemní tým.

Odkládáme na 13:15 hodin 10. 07. 2011, 12:51 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda
Start ... 10. 07. 2011, 12:21 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

odkládáme na 13:00 hodin. Okolní teplota právì dosáhla 24 st. C, což nám nestaèí, èekáme na prohøáti.

Na briefingu... 10. 07. 2011, 11:37 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

byl vyhlášen vítìz první disciplíny ve tøídì volná Jirka Pešta, který obdržel trièko s vyobrazením své tratì. Dále se slova ujal meteorolog, který v podstatì uvedl, že v této meteosituaci a tomto tlakovém bahnì není radno vìøit pøedpovìdním modelùm, lépe koukat z okna a až se to udìlá, tak to prostì pustíme. Vítr má být zanedbatelný. Následnì vyhlášeny tratì pro obì disciplíny. Start na rozkazech stanoven na 12:00 hodin, ale automaticky odkládáme na 12:30 hodin.

10.7.2011 10. 07. 2011, 10:27 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Stavíme grid na RWY 28, briefing plánován na 11:00 hodin.

Posledním... 09. 07. 2011, 18:16 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

koho jsem nemìl byl RD, ale dozvídám se, že sedí v poli. No a to je konec dnešního letového dne, ale také je to zaèátek prasátka. To se zaèíná podávat za 20 - 30 minut za hangárem, takže s chutí do toho...

A další... 09. 07. 2011, 17:48 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

jsou doma, pøilétá C5 a za ní SB. 54 a 5  sedí v Hronovì. No a malá rekapitulace. Koho nemáme? jsou RD a K1. K1 se mi už na zavolání ozývá, sedìli v Hronovì. Tak zbývá jen RD.

Tragikomedie pokraèuje? :-) 09. 07. 2011, 16:59 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

První z dvousedadlovek se vrací MP. Další kdo pøilétá je AC, DJ a ML. 5 km dává E7. L1 mi píše, že sedí na letišti v Broumovì. Dalšími kdo pøilétá jsou 103 a IH. N mi dává, že sedí také v Hronovì. Dále pøilétá KA, DG v efektním prùletu, že mi málem zboøil vìž, a také X. U2 sedí na poli, transport si zajišuje sám.

A máme... 09. 07. 2011, 16:19 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

tady R, kteèý ukonèeuje svùj let prùletem. Za ním další prùlet Y5. C1 mi dává pøistání ve Vrchlabí. 1W dává 5 km.

Další... 09. 07. 2011, 16:07 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

dávají outlanding, II v Hronovì, KP v Hronovì a R9 dává pole na Brigadýra. Dále na letišti v Hronovì sedí W4, PW a 93. IZZ také dává Hronov. TT mi volá že je na poli u Bezdìkova nad Metují. Pøistává DC po pøevleku z Vrchlabí.

Pøistání na ... 09. 07. 2011, 15:48 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

trati hlásí DC, který mi SMSkou dává, že je ve Vrchlabí. Stejnì tak se po pøevleku z Vrchlabí vrací i FT.

Tak jsme... 09. 07. 2011, 15:16 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

start odsunuli až na 12:45 hodin. Následnì jsme bìhem hodiny do vzduchu vypravili všecny kluzáky. Druhý start si dala 77. Pøistále i ML, ale druhý start si již nedala. Opìtovnì odstartoval i kluzák DC. Následnì pøistáli  a dále nepokraèují VI, 2W a F. 77 sedí na lietšti ve Vrchlabí a posílám pro ni Vampíra. AJ sedí na poli u Hostinného resp. Chotìvic, letí pro dnìj Brigadýr. Ostatní jsou nìkde na trati a nemáme o nich zpráv.

FoTo 09. 07. 2011, 14:22 Autor: Velkej

Ahoj všem. Byly pøidány foteèky z dnešních startù. Pøíjemnou podívanou. Odkaz HIER a nebo tradiènì v právem sloupeèku soutìžního dne.

Na briefingu... 09. 07. 2011, 10:37 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Starty plánovány na 12:00 hodin, kontrolním chroustem dnes Milan Meisner. Vítr zanedbatelný z jihovýchodních smìrù, oblaènosti v našich konèinách jen málo, spíše se poèítá s èistou termikou. Stoupání do 1500 m QNH.

9.7.2011 09. 07. 2011, 10:26 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Po ránu nás vítá jasná obloha. Stavíme grid na RWY 10, briefing od 10:00 hodin.

Briefing... 08. 07. 2011, 10:21 Autor: Dvùr AFIS 119.65 - 100linda

Vyhlášeni vítìzové 1. letového dne v duo tøídì panové Bastl a Bruna. Pro pozdìjší sestavení výsledkù nebylo možno vyhlásit vítìze volné tøídy - bìží lhùta na protesty. Dále paní øeditelka pøedala odmìnu (dort) panu Karlu Ertlovi, která mu byla pøislíbena po rádiu, když uletí pøedepsanou tra. Po velkém boji se mu to povedlo, celkovì ulétl 117 km, prùmìrem 36,23 km/h na 26 stoupákù a nejmenší výška byla 200m u Hronova. Nyní k meteosituacio. V souèasné chvíli nás sužuje oblaènost pokrývající celou oblohu, v odpoledních hodinách okolo 14:00 hodin k nám dorazí "modré nebe", což však pro nás již nebude využitelné, k pøehøátí dojde až v pozdních odpoledních hodinách. Kdybychom se nacházeli na západì naší republiky Karlovy Vary, Aš, už bychom stavìli grid. Pro dnešní den tedy nezávodíme. Výhled: v sobotu oèekáváme využitelné poèasí, valí se k nám instabilní vzduchová hmota s možností vzniku bouøek. V nedìli pak poèasí nevypadá nijak pøíznivì a to ani pondìlní. Dost nadìjnì však vypadá úterý. No a to je vše, ještì bylo pøipomenuto, že organizátor na zítøejší den dává jako bonus opeèené prasátko a soudek piva. K prvnímu oøezávání by dle plánu mìlo dojít okolo 18:00 hodin místního èasu.

8.7.2011 08. 07. 2011, 08:35 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Briefing plánován na 10:00 hodin, grid prozatím uzavøen, Od západu se nasouvá oblaènost, která nám s nejvìtší pravdìpodobností dnešní letový den znemožní :-(

A jak to dopadlo? 07. 07. 2011, 14:09 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Po ètvrthodince se starty odkládaly až do 13:15 hodin, kdy byly zahájeny. Ve tøídì volná odstartovalo celkem 18 kluzákù, ostatní piloti svùj start odložili. Starty pro tøídu dvousedadlovek byly pozastaveny. V prùbìhu startù sedlo šest kluzákù, ostatní létají do tìchto chvil. Následoval pokyn øeditelky závodù, že jsou obì disciplíny zrušeny. Na startu sklidila za toto rozhodnutí otevøený potlesk, nicménì ozývaly se i hlasy, že pùjde do bazénu. Inu uvidíme...

Start odložen na 12:30 hodin 07. 07. 2011, 12:07 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda
Tak nìjak zmizelo... 07. 07. 2011, 12:05 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

info z ranního briefingu. Za zmínku a trvalé zveøejnìní stojí vìta meteorologa panaVencovského, která ráno zaznìla a sice ... jde o takové tlakové bahno a èert aby se v tom vyznal... Je 12:00 hodin a kontrolní chroust zatím mlèí.

Právì startuje... 07. 07. 2011, 11:50 Autor: Dvùr AFIS 119.65 - 100linda

kontrolní chroust - Jan Vepøeková. Starty odkládáme na 12:15 hodin. Venkovní teplota 24 st. C, tedy ještì cca 2 stupnì a jsme tam :-)

7.7.2011 07. 07. 2011, 09:36 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Briefing plánován na 10:00 hodin místního èasu, stavíme grid na RWY 28.

Tak asi poslední info ... 06. 07. 2011, 18:44 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

z dnešního dne. 1W sedí na letišti v Hoøicích. Posledním o kom nevíme je C5, volám jej a dozvídám se, že je nad Novým Mìstem a pokouší se vytoèit na dokluz. Ještì bych chtìl upravit informaci z dnešního poledne, kdy jsem omylem uvedl informaci, že si druhý start dala 5. Není tomu tak, druhý start si dal startovní znak FT, èímž jsem "mamuše" a posádce startovního znaku 5 omlouvám za mystifikaci. Dle mých odhadù je dnešní disciplína v obou kategoriích platná. Tak zase zítra ...

Oèekáváme... 06. 07. 2011, 18:23 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

netrpìlivì zpráv od 1W a C5 , když RD právì pøistál.

Další kdo... 06. 07. 2011, 18:11 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

je doma je Y5. Dále dostávám zprávu od letícího Vampíra, že 1W stále letí. Prùlet info zónou hlásí Kryštov 6 - záchranka. Pøistává KE, PW hlásí, že sedí v Jièínì.

Malá rekapitulace... 06. 07. 2011, 17:37 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

nyní se mi na okruhu hlásí SB, L1 dává pøistání na letišti v Jièínì. A o kom ještì nevíme? Jsou to : 1W, C5, KE, PW, RD, a Y5.

Zaøazení ... 06. 07. 2011, 17:34 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

do okruhu hlásí ML, Jestli oblétl  je otázkou. FT dává pøistání na letišti v Jaromìøi.Bez prùletu pøilétá 2W, K1 dává pøistání do pole mezi Jaromìøí a Hoøicemi. Dále pøilétá i KP, kterému to dává z pøímého na 10. Po vìtru na okruhu se hlásí E7. F hlásí outlanding na letišti v Jaromìøi. KA dává pøistání na pole v Rokytnici v Orlických horách. X a DJ sedí na UL letišti v Chotèi. Pøistává C1 a také 103. II mi dává outlanding na poli u obce Sovlaší. Dále pøilétá N, IH, K2, U2, 5, 54, III, TT sedí na poli u Bílého Újezda, DC na letišti v Novém Mìstì, dále pøilétá W4, R a AJ.

Jako druhý... 06. 07. 2011, 15:53 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

sedá po splnìné disciplínì DG. Dále pøilétá i 77, ale bez prùletu, tak nevím jestli je to s obletem.

Ono se.. 06. 07. 2011, 15:13 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

fakt nic nedìje. Rádi bychom pøinesli nìjaké aktuální info, ale žádné není. V éteru je klid, sem tam nìjaká vyhlídka, ale jinak nic, nic, nic. Ale, ale a je to tady MP dává 5 km.

Poèasí kolem letištì ve 14 hod. 06. 07. 2011, 16:05 Autor: Velkej

foteèka

Nového nic... 06. 07. 2011, 14:22 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Nový start si dal pouze Twin Astir se startovním znakem 5. Všichni odletìli na tra. Pøistání do pole mi dává AJ, který sedí u Jilemnice, je to na Brigadýra. Další kdo se ozývá je VI, který sedí na letišti ve Vrchlabí. Domlouvám mu pøevlek domù.

FoTo 06. 07. 2011, 13:31 Autor: Velkej

Pøed nìkolika málo okamžiky byly pøidány další fotky z dnešních vzletù. Pøeji pøijemnou podívanou a dìkuji za kladné popø. i záporné ohlasy.

Kontrolní chrousti... 06. 07. 2011, 11:48 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

vypuštìni, dnes Jana Vepøeková i Milan Meisner. Stoupáky tedy dokonale zmapovány, dnes neodkládáme, ve 12:00 hodin startujeme. M9sto vypnutí nádraží 600 m QFE, Milan dává na svahu 3 m/s.

Na briefingu... 06. 07. 2011, 10:37 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Nejprve meteorolog popsal vývoj vèerejší meteosituace a bylo konstatováno, že skuteènì nebyl druhý otoèný bod k dosažení. Následoval pøehled vývoje poèasí pro dnešní den. Na východ od nás v Polsku prší, ale my se nacházíme v oblasti vcelku pøíznivého pøedpokladu vývoje meteorologických podmínek, Od západu se však pøibližuje níže, která by mìla dorazit k naší západní hranici okolo 14:00 hodin SELÈ. Výhled na následující dny není až tak optimistický, nejhùøe však vypadá pátek. Vítr od západu až severozápadu, síla stoupání se oèekává okolo 2m/s, výstup je velice pøíznivý, u zemì pomìrnì vlhèí, základny okolo 1800 - 1900 m QNH, k pøehøátí pøi 23 st. C. Dnešní disciplína po optimistických pøepodpokadech meteorologù tratì pro duo tøídu 220 km varianta A a varianta B 162 km. Volná varianta A 320 km a varianta B 243 km. Pøedpokládaný start ve 12:00 hodin. Kontrolním schroustem dnes paní øeditelka. Tak jdeme na to...

6.7.2011 - Stavíme grid... 06. 07. 2011, 09:21 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Probouzíme se do krásného rána s prùzraènì modrou oblohou. Stavíme grid na RWY 28, briefing plánován na 10:00 hodin SELÈ.

A pøistávají další... 05. 07. 2011, 17:54 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

RD, 93, N, Y5. W4, VI, X, E7, IZZ, MP, PW, AC, KE, R. Volá mi DG, že je v TZrutnovì na letišti a žádá si Brigadýra. Dále pøilétá 5, R9, K1, 54, L1, SB, K2, IH, KA, III a další. Bohužel se dnešního dne nikomu nepodaøilo tra uletìt a tak jej mùžeme brát pouze jako tréninkový. Snad nám bude poèasí pøát v následujících dnech o nìco více.

FOTO 05. 07. 2011, 16:15 Autor: Velkej

Byly zveøejnìny fotky z dnešní startovní procedury.

Vypustili jsme... 05. 07. 2011, 15:46 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

vše do vzduchu, resp. ty co chtìli. Nechtìli 2W, C1, DC, DJ, F, II, III, KP, MJ a TT. V prùbìhu startù pøistává 77 a ML. Máme také první pøistání do pole a to 1W. Na tra neodlétli a pøistáli AJ, E7, U2 a ML.

Poslední odklad na 14:15 hodin... 05. 07. 2011, 13:55 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Poslední odklad na 14:15 hodin, pak startujeme.

Odkládáme na 14:00 hodin... 05. 07. 2011, 13:50 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda
Odklad na 13:30 hodin... 05. 07. 2011, 12:47 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda
Znovu odkládáme.. 05. 07. 2011, 12:44 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Znovu odkládáme, tentokrát na 13:00 hodin. Kontrolní chroust vypuštìn, všichni toužebnì oèekáváme jeho pozitivních zpráv. Zatím se však nehlásí............Tak první hlášení od chrousta, nad Pokladem stoupání 1 m/s, výška 800m asi QFE, zkusí dotoèit pod základnu..........stoupání ukonèil v 1000 m a vydává se pod èernou základnu smìrem k Hoøicím.........

Odklad startu... 05. 07. 2011, 12:02 Autor: Dvùr AFIS 119,65 - 100linda

Start na disciplínu odložen z 12:00 na 12:30 hodin. Kontrolní chroust v podobì Milana Meisnera rovnìž odkládá. Pohledem z vìže: sever se nám trošièku dekuje, ovšem západ se jeví vcelku luxusnì, sice trošku vodníci, ale s rovnými tmavými základnami.  

Na briefingu... 05. 07. 2011, 11:20 Autor: Dvùr AFIS 119,65

Slova se ujal meteorolog pan Vencovský. Nad Evropou se to pìknì vyèistilo, takže mùžeme oèekávat letové poèasí až do ètvrtka. V pátek by mìla naše poèasí ovlivnit tlaková níže, ale v sobotu a nedìli už by sre mìlo zase létat. V následujícím týdnu by k nám mìl na pøední stranì tlakové níže proudit teplý a vlhký vzduh. Výstup Praha, pøehøátí pøi 23-24 st. C, výška základen okolo 1800 m QNH, u nás tedy 1500 - 1600 m QFE. Tlaková tendence - neznatelný vzestup. Flymet - možnost využitelnosti stoupavých proudù zejména v naší èásti území, Jizerky, Krkonoše, Orlické hory. Vítr ne pøíliš výrazný, ve výšce okolo 1000 m QNH okolo 6-8 m/s. Dle informace pøilétnuvšího Luboše Kunce již pøe hodinou byly základny v 1300 m QNH. Následnì vyhlášeny obì disciplíny, bližší info viz náš web. Pøedpokládaný vzlet ve 12:00 hodin s pøedpokladem odkladu. Tedy jdeme na to...

5.7.2011 Grid otevøen v 9:00 05. 07. 2011, 08:39 Autor: Ladislav Zejda

Grid otevøen v 9:00, dráha 28, briefing 11:00.

Briefing... 04. 07. 2011, 10:31 Autor: Dvùr AFIS 119,65

Venku se nám poèasí pokazilo - prší. My se scházíme na briefingu. Kdo jiný by se mìl za tìchto okolností ujmout slova než hlavní meteorolog pan Vencovský. Poèasí u nás ovlivòuje tlaková níže, která se postupnì odsouvá na východ avšak i nadále bude naše poèasí ovlivòovat. V prùbìhu následujících dnù se má nad naším územím vytvoøít plachtaøsky využitelná situace. Následuje prohlídka webových stránek s prognózou využitelnosti stoupání. Meteorolog však tyto stránky rychle opouští a vyslovuje památnou vìtu …no to nejsou moc hezké obrázky, tak se na nì radìji nebudeme dívat…  Pak už následuje jen ukonèení briefingu s informací o neletovém dnu. Další briefing zítra v 10:00 hodin.

4.7.2011 04. 07. 2011, 09:49 Autor: Dvùr AFIS 119,65

Po vèerejším totálnì neletovém poèasí, kdy se mraky válely na zemi a letištì v krátkých intervalech zasypávaly dešové kapky, se dnes probouzíme do vcelku sluneèného rána. Na první pohled nejde zcela evidentnì o ryze plachtaøské poèasí, nicménì dle vèerejší informace meteorologa a èásteènì optimistické pøedpovìdi Horácova Flymetu by se v prùbìhu dne mohlo vyskytnout "okénko". Držíme proto pohotovost. Briefing dnes plánová na  10:00 hodin a tak se necháme pøekvapit.


3. 7. Neletový den 03. 07. 2011, 07:47 Autor: Ladislav Zejda

Vzhledem k vývoji poèasí bude dnes neletový den.

2.7.2011 První briefing... 02. 07. 2011, 23:12 Autor: Dvùr AFIS 119,65

Dnes od 20:00 hodin probìhl seznamovací briefing. Byl pøedstaven organizaèní štáb závodù a ustanovena jury. Závodníci vyslechli i informace k organizaci letového provozu. Meteorolog byl v tìchto okamžicích pomìrnì struèný. Zítra "neletovo", kdo spíte ve stanech uèiòte opatøení, aby Vás noèní d隝 nevytopil. Tak to nám to pìknì zaèíná...   

Pojízdná pekárna 28. 06. 2011, 15:57 Autor: Jirka Pesta

Potvrzen pøíjezd pekárny Medikus na letištì každý den ráno v dobì konání soutìže...

Aktualizace ubytování 28. 06. 2011, 13:31 Autor: Jirka Pešta

Bylo zaktualizované ubytování, prosím kouknìtì na to a když tak se mi prosím ozvìte...

Hangarování 28. 06. 2011, 11:54 Autor: Jirka Pešta

Dle požadavkù v pøihláškách  : VSO10 - Kostkan, VSO10 - Polický, VT116 - Sluka, Foka - Jedrosz, Kestrel - Burian, DG1001 - Kunc, ASK21 - Derda, TWIN - Kalous.

Tímto je hangárovací kapacita vyèerpána , pøednost dostaly stroje s obsahem døeva a pak bez trasportních vozù.....

IGC ranking list 26. 06. 2011, 11:32 Autor: Jirka Pešta

Safari pohár a PMÈR_D letos poprvé zaregistrovány do igc ranking listu, díky patøí Martinu Horáèkovi za registraci pod názvem Czech Double-seater Gliding Championship & Safari cup ...

Kulturní akce v polovinì závodù... 23. 06. 2011, 10:53 Autor: Jirka Pešta

Na vìdomí všem soutìžícím se dává , že mimo klasického rautu na závìr závodù je pøipravena i kulturní vložka pøesnì do jejich pùlky, to znamená na sobotu 9.7.

Sponzor vìnoval sud zlatavého moku a k nìmu se bude potit nad ohnìm v pravidelných výkrutech užiteèné zvíøe...:-)) takže po návratu z disciplíny máte o veèeøi postaráno .......

Ubytování 28. 06. 2011, 13:22 Autor: Jirka Pešta

Prosím pøihlášené závodníky , aby mi když tak poslali požadavky na ubytovnu AKDK. Ti kteøí nejsou v seznamu uvedeni, požadují kemp, nebo nemají k ubytování nic vyplnìno...

Aktualizované ubytování:

Chata AKDK:      Pøíhoda 2x, Polsko 2x, Polsko 2x

Karavan:           Sehnal 2x

Hlavní budova :  AK Kolín koplet - pokoj è. 1

                        Šindeláø 2x, Orlita 2x, Sluka 1x, Zajíc 1x, Hybner 1x - pokoj è.2

                        Kalous 1x, Marek 1x, Svoboda 1x, Nyc 1x, Berger 1x - pokoj è.4

Propozice a otoèné body 02. 06. 2011, 11:29 Autor: Jirka Pešta

Do sekce dokumenty byly umístìny propozice PMÈR_D,  SAFARI 2011 a otoèné body pro tyto závody.

PMÈR_D a SAFARI POHÁR 2011 3.7. - 16.7. 2011 08. 05. 2011, 20:14 Autor:

Po dlouhých úvahách s posunutím termínu kvùli nejasnostem ohlednì L13, jsme se rozhodli zachovat pùvodní termín PMÈR_D a jeho spojením s tradièním Safari pohárem, který se bude konat již po 14.

Pøijeïte si zazávodit do krásného prostøedí Krkonoš, Orlických hor a Jizerských hor, do výborných termických podmínek bez omezení daných polohou letištì AKDK.

Závodníkùm PMÈR_D budou k dispozici dvì tøídy:


• DUO-KLUB - kluzáky s hodnotou indexu CZIL menší nebo rovnou 80


• DUO-KOMBI - kluzáky s hodnotou indexu CZIL vìtší než 80

 
Doufáme, že s narùstajícím poètem dvousedadlových orchidejí a betonových labutí se nám poprvé povede otevøít samostatnou tøídu DUO-KOMBI .....)


Závodníkùm SAFARI 2011 bude k dispozici jedna tøída:

 
• VOLNÁ tøída s handicapem (jednomístné kluzáky)


Soutìže Volné tøídy se mohou zúèastnit jednomístné kluzáky zaøazené do indexového listu DAeC. Soutìžní tratì budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 102.

Vodní pøítìž je povolena.

 

Startovné:
Startovné PMÈR_D je stanoveno na 4000 Kè.

Startovné SAFARI 2011 pro jednomístné vìtronì je 2000 Kè.

Tradice zùstávají zachovány:

Akciový pivovar Dalešice - PIVOVAR FILMOVÝCH POSTØIŽIN vìnuje již tradiènì svùj nepasterizovaný zlatý mok na závìreènou párty závodu PMÈR_D a Safari 2011 !!

Jako v minulých letech, tak i letos je zajištìn pøíjezd pekárny MEDIKUS každé ráno pøímo pøed hangár aeroklubu. Na disciplínu mùžete tedy startovat s køupavými rohlíèky a koláèky.

Kapacita soutìže:

Maximální poèet úèastníkù (letadel) je vzhledem ke kapacitì letištì omezen na 50. Pøednost mají úèastníci PMÈR_D, úèastníci Safari 2011 v pøípadì pøekroèení kapacity letištì dle data zaplacení startovného.

Aeroklub po dobu konání Safari poháru nabízí hangárovací kapacitu v poètu 8 vìtroòù pro jednosedadlovky (pøednostnì VSO10, VT116 bez krytého transportního vozu). Poøadí dle datumu pøihlášení.

Propozice:

Do sekce dokumenty budou v co nejkratší dobì umístìny propozice PMÈR_D  a SAFARI 2011, dále zde budou v co nejkratší dobì doplnìny otoèné body a pøílohy. Po zveøejnìní budete informováni na této stránce.

© Aeroklub Dvr Krlov nad Labem
PMR D & Safari 2011