Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
AZ CUP 2009 | 2010 | 2011
AZ CUP 2009 - Prvn zvod sezny
Prihlen soutcho
25.4.2009   Soutìžní den

Klubová tøída

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Souhrnné výsledky

 

Kombi tøída

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Souhrnné výsledky


Fotky   Fotky II   IGC

24.4.2009   Soutìžní den

Klubová tøída

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Kombi tøída

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   Fotky II   IGC

23.4.2009   Neletový den


Star soutn dny »Hlas lidu (chat)


Martin Mezera: nebuï nedoèkavý
27. 04. 13:51
Ahoj, ohlasy na závody nás moc tìší. Co se týká spoleèného fota, tak pøipomínám, že nás fotil Ruda Jung, Mgr.,šéf fotooddìlení ÈT. My ve Zbra o jeho dodacích lhùtách víme svoje. Bìžnì lidièky na fotkách poprvé spatøí až jejich vnouèata....
Pisky: Spoleèné foto
27. 04. 13:30
Ahojda, závody byli bezva, tratì pøesnì odpovídali pøedpovídanému poèasí a našim možnostem, naše výkony jsou tu zvìènìny, ale jeden náš výkon tu chybí. A to je spoleèná fotka, zvedání novì vyrábìného kluzáku (asi plného vody :-D ). Tak to honem napravte, na tuhle fotku se tìšim nejvíc :-) A do pøíštího roèníku poøiïte trièka :-) .Teda pokud pøedpokládáte min. stejný poèet disciplín. Já jsem musel doobjednávat trika z domova :-D
Pohlavsson: Dík
26. 04. 21:17
Mnohokrát dìkuji organizátorùm a taky ostatním závodníkùm za úžasný letecký zážitky a velkou pohodu. Díky
jiø Y na: TX a SNK/2
25. 04. 22:44
Doktore gratulace!!! a šneèku, brambor taky dobry a gratulace polovièni neb si porad jeste napul hranièak! J.
èerveòák: dobøe pìknì ...
25. 04. 20:50
... klucííí jaromìøský :)
Maloch: PISKY je borec!!!!!!
25. 04. 18:40
BLAHOPØEJEM!!!!!!!!! Medaile je doma.
Horác: TX a NX
25. 04. 16:37
NX je taky doma a TX taky (TX toho èasu v Prievidzi na GCC ale :-) )


...vce na Chatu »

News

Je sice konec...

26. 04. 2009, 19:53     Autor: Mrazik

...ale nesmutnìte. Druhý roèník Prvního závodu sezóny - AZ CUP 2010 - zaèíná už za 356 dní :-)

Plánovaný termín 17.-25. duben 2010.

Už teï se na tìšíme na další spoleèné setkání a plachtìní na malebnou vrchovinou.

 

 A je konec...

26. 04. 2009, 09:53     Autor: M.M.

8 dnù soutìžního období - 6 letových dnù - 6 bodovaných disciplín v kombi tøídì, 5 bodovaných disciplín v klubové tøídì

vítìzové mají své zasloužené ceny

nic nepoškozeno, všichni v poøádku,všichni spokojení, zase nìkdy pøíštì ve Zbraslavicích, v malé vesnici, v malém,nenápadném  Aeroklubu Zbraslavice na úpatí Vysoèiny

díky všem za podporu a pomoc, všem vše dobré

teï už bývalý øeditel  AZ-CUP 2009  Martin Mezera

 

 

 

 Podìkování

25. 04. 2009, 22:24     Autor: Mrazik

Tak oficiální výsledky visí na nástìnce i webu. Vyhlášení zaène ve 22:30.

První roèník Prvního závodu sezóny probìhl úspìšnì, a spolupráce na dálku s Jirkou Cihláøem byla kvalitní a úspìšná.

Tímto mu patøí naše podìkování!

AK Zbraslavice22:15

25. 04. 2009, 20:18     Autor: Mrazik

Neoficiální výsledky publikovány pro obì tøídy ve 20:15. Oficiální budou publikovány ve 22:15 a následnì probìhne vyhlášení vítìzù. Snad budeme ještì ve stavu, kdy budeme schopni proceduru vyhlášení provést :-)Pøedbìžné výsledky

25. 04. 2009, 18:25     Autor: Mrazik

Pøedbìžné výsledky obou tøíd publikovány pod záložkou Úlohy a Výsledky. Èekáme na JA a O2 až dorazí z pole, abychom mohli publikovat neoficiály. Rekapitulace dneška

25. 04. 2009, 17:08     Autor: M.M.

S /Shark/ dnes neodstartoval/

MV /Valenta/ neodešel na tra

TW, O2, JA, NK pole

Ostatní v poøádku doma

Pokud se podaøí do 20.00 hodin vydat neoficiály, tak ve 22.00 hodin vyhlásíme vítìze v obou tøídáchChybí už jen..

25. 04. 2009, 16:43     Autor: M.M.

AJ,NX,ZZ,SIDoma...

25. 04. 2009, 16:22     Autor: M.M.

66,AZ,EI,TX,VL,23,PJ

pole JA, NK

Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP 2009 - Prvn zvod sezny